BUTB700D Транспорт и застраховане

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите със спецификата и организацията на туристическите пътувания с различни видове транспорт – автомобилен, въздушен, воден и железопътен, както и със същността и особеностите на застраховането в сферата на туризма.

• Специално внимание се обръща на туристическото обслужване в различните транспортни средства, както и на международните организации в областта на транспорта и туризма.

• За целите на курса се разглеждат и теми, свързани с видовете застраховане, предприемани в туристическата дейност (задължително и доброволно), застрахователните рискове, застрахователните схеми и др. Интерес представляват и механизмите на застраховане на туристическия бизнес.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на транспортното обслужване;

• характеристиката на отделните видове транспорт;

• предимствата и недостатъците на различните транспортни средства;

• същността и особеностите на застраховането в туризма;

• видовете застрахователни продукти в сферата на туризма.

2) могат да:

• разработват туристически пътувания с различни видове транспорт;

• калкулират туристически пътувания с обща цена в зависимост от използваното транспортно средство;

• консултират туристи относно условия, покрити рискове, лимити на покрити застрахователни суми и цени по различни видове застраховки;

• прилагат механизмите на застраховане в туристическия бизнес.


Предварителни изисквания:
• Въведение в туризма;

• Туроператорска и турагентска дейност;

• Икономика на туризма;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

•Емилова, И., Мишева, М., Лекционен курс по „Транспорт и застраховане”

•Емилова, И., Въведение в туризма, Издателство на НБУ, София, 2016

•Воденска,М., Посредническа дейност в туризма, С., 2007

•Георгиев, А., Василева, М., Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Аскони, С., 2003

•Михайлов, М., Стратегическо управление на туризма, Издателство НБУ, С., 2005;

•Нешков М., Пътнически агенции и транспорт в туризма, Варна, УИ, 2007

•Нешков, М. Технология и организация на туристическата дейност, С., НБУ, 1995

•Станкова, М., Туроператорска и транспортна дейност, Благоевград, ЮЗУ, 2003

•Рибов, М., колектив, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Тракия М., С., 2009

•Бакалова, В. и кол., Транспорт и застраховане, Издателски комплекс УНСС, София, 2010

•Илиев, Б. и кол., Основни принципи на застраховането,Фабер, Велико Търново, 2010

•Кирилова, Т., Застраховане на малка и средна фирма – 1., НБУ, София, 2002

•Кирилова, Т., Застраховане на малка и средна фирма – 2., НБУ, София, 2003

•Драганов, Хр., Гълъбинов, Р., Наръчник на застрахователния посредник, Тракия М, София, 2003

•НАРЕДБАза условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %