BATB613D Управление на човешкия потенциал в туризма

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

? курсът е специфично насочен към създаване на задълбочени познания за основните компетенции в управлението и развитието на човешкия потенциал в туризма;

? за целта ще бъдат разгледани и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани със стратегическото управление на и развитие на човешкия потенциал в туризма;

? студентите ще бъдат запознати подробно с организационните и административни дейности, свързани с управлението и развитието на човешкия потенциал в сферата на туризма;

? ще се анализира конкурентна среда в туристическия сектор и управление на туризма на национално, браншово, регионално, фирмено равнище; спецификата на труда и работната среда в туризма; стандартизацията и унификацията на туристическото обслужване по сектори – хотелиерство, ресторантьорство и посредническа дейност;

? крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? основните компетенции в управлението и развитието на човешкия потенциал и ключовите понятия и дефиниции - човешки ресурси, човешки капитал, човешки потенциал, екипен потенциал, човешки отношения; организационен, инвестиционен и социален капитал;

? стратетегическите подходи, модели и механизми за отделните фази на цикъла на управление на персонала;

? поведенческите аспекти на взаимодействие на хората с организацията, с другите участници в трудовия процес (работа в екип) и неговата мотивация за труд,

? иновативните стратегии и политики по управление и развитие на човешкия потенциал;

? теоретични и поведенчески подходи към изследване на лидерските стилове на управление;

? организационните и административни и дейности по управление на човешкия потенциал в туризма; управление на качеството на труда и продуктивността;

? фирмената култура и организационната ефективност – подходи; екипна работа и видове екипи; управлението на екипния потенциал;

2) могат:

• да познават същността, обхвата и съвременните възгледи в управлението и развитието на човешкия потенциал;

• да познават стратегическите подходи към наемането, мотивирането, развитието и ръководството на хората в организациите;

• да анализират потребностите от човешки ресурси в организацията, тяхното набиране, функционално използване и развитие;

• да познават иновативните практики за управление на човешките ресурси, стойността за служителите, за потребителите, за инвеститорите;

• да анализират планирането на персонала, познавайки системите на подбор и разпределение, оценка, стимулиране и санкциониране; развитието на трудовата кариера;

• да определят потребностите от обучение и квалификационно развитие;

• да познават формите на хоризонтално развитие и натрупване на потенциал за вертикално развитие;

• да познават екипната работа, екипни цели и екипните норми;

• да прилагат получените общотеоретични и тясноспециализирани знания при осъществяването на туристически дейности.


Предварителни изисквания:
Основни терминологични понятия, изучавани до момента по всички базови курсове в сферата на туризма.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Караилиева, М. „Човешкият капитал в туризма“, НБУ, 2018

Средства за оценяване:

УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

1.Текущи оценки – 50 %, формирана на база тест и участие в дискусии

2.Практически занятия Казус– 50 % от текущата оценка