BATB605D Психология и туристическо поведение

Анотация:

Успешно завършилите курса студенти Ще придобият следните познания:

• Основните понятия и дефиниции в социалната психология;

• Същността, развитието, изследователските методи на психологията и социологията в туризма и зоните на

изследване;

• Социалното възприемане на другите хора и разбиране на причините за различното поведение на

туристите.

• Влиянието на туризма върху социалната среда и личността;

• Моделите на туристическо поведение и класификацията на факторите на рекреационното поведение;

• Спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт;

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

1) ще знаят:

• Същността, развитието, изследователските методи на психологията и социологията в туризма и зоните на

изследване;

• Социалното възприемане на другите хора и разбиране на причините за различното поведение на

туристите.

• Влиянието на туризма върху социалната среда и личността;

• Моделите на туристическо поведение и класификацията на факторите на рекреационното поведение;

• Спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт;

• Детерминантите, определящи поведението на туристите;

• Между културната интеракция и детерминантите на културния шок;

• Основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка;

• Типология на туристите и Туристическият модел на XXI век.

2)ще могат:

• Да анализират рекреационно-туристически потребности на туристическите потребители;

• Да анализират причините за различното поведение на туристите;

• Да анализират пазара на туристически услуги, отчитайки спецификата на туристическия контингент;

• Отчитайки психологическите особености, да анализират промяната в начина на живот и появата на нови

ценности в поведението на потребителите на туристически услуги;

• Да анализират психологическия климат на туристическата група в дестинацията;

• Да анализират поведението на туристите с помощта на психологията с цел да се формира проактивна

нагласа /изпреварване на действията на туриста/.

• Да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически

дейности.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Караилиева, М, «Психология на туристическото поведение», изд. «Авангард Прима» С, 2012

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%