BATB605D Психология и туристическо поведение

Анотация:

Успешно завършилите курса студенти Ще придобият следните познания:

• Основните понятия и дефиниции в социалната психология;

• Същността, развитието, изследователските методи на психологията и социологията в туризма и зоните на

изследване;

• Социалното възприемане на другите хора и разбиране на причините за различното поведение на

туристите.

• Влиянието на туризма върху социалната среда и личността;

• Моделите на туристическо поведение и класификацията на факторите на рекреационното поведение;

• Спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт;

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите

1) ще знаят:

• Същността, развитието, изследователските методи на психологията и социологията в туризма и зоните на изследване.

• Социалното възприемане на другите хора и разбиране на причините за различното поведение на туристите.

• Влиянието на туризма върху социалната среда и личността.

• Моделите на туристическо поведение и класификацията на факторите на рекреационното поведение.

• Спецификата на туристическото поведение на различните потребители на туристически продукт.

• Детерминантите, определящи поведението на туристите.

• Между културната интеракция и детерминантите на културния шок.

• Основните фактори в процеса на вземане на решение за туристическа покупка.

• Типология на туристите и Туристическият модел на XXI век.

2)ще могат:

• Да анализират рекреационно-туристически потребности на туристическите потребители.

• Да анализират причините за различното поведение на туристите;

• Да анализират пазара на туристически услуги, отчитайки спецификата на туристическия контингент.

• Отчитайки психологическите особености, да анализират промяната в начина на живот и появата на нови ценности в поведението на потребителите на туристически услуги.

• Да анализират психологическия климат на туристическата група в дестинацията.

• Да анализират поведението на туристите с помощта на психологията с цел да се формира проактивна нагласа /изпреварване на действията на туриста/.

•Да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически дейности.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема 1. Въведение в социалната психология и туризма. Тема 2.Същност, развитие и изследователски методи на социалната психология. Основни понятия и дефиниции. Съвременни тенденции в развитието на психологията на туристическото поведение. Тема 3. Социално възприемане на общуването в туризма. Тема 4. Туризъм и социална психология. Влияние на туризма върху социалната среда и личността. Тема 5. Туристически контингент, рекреационно-туристически потребности и туристическо поведение. Класификация на факторите на рекреационното поведение. Тема 6. Специфика на туристическото поведение. Анализ на поведението на туристите. Тема 7. Основни характеристики в поведението на туристическите потребители. Модел на туристическото поведение. Характеристика на новия тип туристически потребител. Тема 8. Детерминанти, определящи поведението на туриста.
  2. Тема 9. Анализ на поведението на туристите от различни национални култури. Тема 10. Междукултурна интеракция. Контактът между различни култури в туристическите дестинации и детерминанти на културния шок. Тема 11. Процес на вземане на решение за туристическа покупка. Тема 12. Анализ на психологическия климат на туристическата група в дестинацията. Тема 13. Етика в туризма. Приносът на психологията в туризма към взаимно разбиране и почит между народи и общества. Тема 14. Туристическият модел на XXI век. Типология на туристите. Тема 15. Проблеми и тенденции в туристическото поведение на туристите у нас.
  3. “Психологически профил на туристически контингент” (Типология на туристическото поведение: профили, избор на сегмент и подходи на изследване) По избор: 1 "Психологически профил на туристическия контингент на дестинация" 2 "Психологически профил на туристическия контингент на определен вид туризъм" 3 "Психологически профил на туристическия контингент на хотелиерска фирма" 4 "Психологически профил на туристическия контингент на ресторантьорска верига/ тематичен ресторант" 5 "Психологически профил на туристическия контингент на туроператор/туристическа агенция" Изисквания за разработване на заданието *Изисквания: 5-10 страници текст (WORD/PDF формат) ПЛАН Увод 1. Взаимовръзка глобализация – култури – туризъм. 2. Национални особености на туристическия контингент. 3. Анализ на генетичната среда и външните фактори, детерминиращи туристическото поведение. 4. Анализ на вътрешните – личностни и психологически фактори, провокиращи туристическото поведение. 5. Психологически профил на туристическия контингент (типология на туристите). Заключение (Предложения относно техники за оказване на влияние върху туристическия контингент)

Литература по темите:

1. Караилиева, М, "Психология на туристическото поведение", изд. «Авангард Прима» С, 2012

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%