BATB505D Екскурзоводство

Анотация:

Предназначението на курса е да даде дидактически обоснована система от приложни знания, целящи да формират конкретни умения от теоретично и практическо естество по екскурзоводското обслужване в туристическата дейност. Акцента се поставя върху екскурзоводското обслужване - организация и управление, теми и беседи, комуникации с клиенти и технология. Обръща се внимание на воденето на беседи според спецификата на обекта, интересите на туристите, националността им, езиковите им предпочитания, възрастовите особености и други.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Мариана Янева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Познания относно работа в туристическа агенция или хотел, свързана с екскурзоводското обслужване като:

технологични процеси,

организация на дейността,

изисквания към работата на екскурзоводите,

организация при различните видове туристи- индивидуални и групови, при различните видове транспорт,

финансово-отчетната дейност при екскурзоводското обслужване. знания за предотвъртяване на критични инциденти и др.

разработване на маршрути и на беседи за отделни туристически обекти.

2) могат:

да предвиждат възможни пропуски и своевременно да реагират за недопускането им;

да установяват ефективен първоначален контакт с туристите;

да поднасят кратка, ясна и конкретна информация;

да реагират своевременно на промени в определена ситуация и бързо да решават конфликтни ситуации;

да рекламират и продават ефективно екскурзии.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• туроператорска и турагентска дейност

• организация и управление на туризма

• туристически ресурсиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А. ОСНОВНА

1.Янева, М., Екскурзоводско обслужване, второ издание, УИ “Стопанство”, С., 2008

2.Янева, М., Екскурзоводско обслужване, трето допълнено издание, Авангард Прима, С., 2009

3.Мишева, М. и кол., Специализирани видове туризъм, НБУ, С., 2017

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

1. Gwenda,Syratt., Manual of Travel Agency Practice, Butterworth/ Heinemann,Oxford 1995.

2. Verite Reily Collins, Becoming a Tour Guide, Oxford, 1996.

3. Heinrich-Rudolf Lang, Reiseileitung, R. Oldenbourg Verlag Munchen Wien, 1997.

4. Finger, Gayler, Animation im Urlaub, Oldenbourg Munchen Wien, 2003.

Средства за оценяване:

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

• Предвижда се текущо оценяване на студентите въз основа на разработените от тях презентации по входящи и изходящи туристически маршрути и обекти и по разработените програми с екскурзоводски беседи.

• Предвижда се текущо оценяване на студентите под формата на защита на разработения от тях теоретичен реферат.

• Индивидуалното задание /реферат/ подлежи на открита защита пред учебната група.

• Участие и активност на студента по време на занятия.

• Семестриалният изпит включва една оценка от писмен изпит, проведен под формата на тест.

• Формулата за образуване на крайната оценка е следната:

КО = 0,3 ИТ + 0,2 ТА +0,3 ИЗ + 0,2 Р,

Където

КО = крайна оценка

ИТ = оценката от изпитния тест

ТА = оценка от текуща активност

ИЗ = оценката на направените разработки по маршрути и беседи и от защитата на индивидуалното задание,

Р = оценката на реферата

• Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешно приключване на обучението е “Среден /3/”. Съответствието на оценките с Европейската система за трансфер на кредит е следната:

Отличен /6/ Много добър /5/ Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/

A B C D E FX F

Присъждат се кредити както е по учебен план Не се присъждат кредити