MUCB055C Композиция

Анотация:

Курсът MUCB055C Композиция се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Бакалавърска програма „Музика“ – II част. Той е I част от група от 4 аудиторни индивидуални курса разпределени в 5, 6, 7 и 8 семестри от обучението на студентите. По време на обучението в него студентите се запознават с: основни понятия, термини, реалии и факти в музиката; с етапи на развитие на творческия процес, с принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба, с основни композиционни системи, проблеми на нормата, хармонията и симетрията; с класическото и модерното в музиката.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни идеи и понятия в музикалното изкуство; принципи на създаването на музикалната творба; възможни връзки с други изкуства; проблеми в музикалната интерпретация, разгледана и в обществен и културен контекст.

2) могат:

• да работят с основни понятия и факти, да прилагат своите познания при анализ на музикалната форма, да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.


Предварителни изисквания:
• Познания по елементарна теория, солфеж, нотна грамотност, основни познания по хармония и полифония.

• Предимство е свиренето на пиано.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Кратка едногласна мелодия. Малко (музикално) изречение.
 2. Кулминация в мелодията. Стереотип и изключения.
 3. Пропорции в мелодията. Симетрия и асиметри
 4. Тема. Тематично ядро.
 5. Кратка двугласна мелодия. „Шаблонът на Терцата“.
 6. Повторено малко изречение (със заключително допълнение, тип Coda.)
 7. Голямо (музикално) изречение. Малка едноделна форма.
 8. Малка двуделна форма (А – В).
 9. Характеристика на Първия дял от изречението в малката двуделна форма.
 10. Характеристика и особености на Втория дял от изречението в малката двуделна форма.
 11. Видове съпоставки в двуделната форма. (А –В).
 12. Структурни съпоставки. Видове.
 13. Ладово-тонални съпоставки. Видове. Динамични съпоставки.
 14. Дву-(три)единство на структурните, ладово-тоналните и динамичните съпоставки
 15. Малка триделна форма. (А – В – А). Особености, зависимости и съпоставки в малката триделна форма, както в двуделната форма. Прилики и различия

Литература по темите:

• Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200. ISSN 0204-823X

• Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70. ISSN 0204-823X

• Холопов, Ю. Н.. Гармония. теоретический курс. Санкт- Петербург Москва Краснодар 2003.

• Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: Една гирлянда към безкрайността, С. Изток-Запад, 2011, 1104 стр.

• Aldwell, Edward, Schachter, Carl, Cadwallader, Allen. Harmony and Voice Leading. Schirmer, 2010, 736 p.

• Fux, Johann Joseph; Mann, Alfred; Edmunds, John The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. New York: W.W. Norton & Co. 1965, 160 p.

• Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

• Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

• Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

• Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

• Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

• Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

• Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

• Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Проект - 50%

Практическа разработка - 50%

Финално оценяване:

Презентация - 50%

Събеседване - 50%