MUSB549 Музикална фолклористика I част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

•Да запознае студентите с проблематиката в изследванията и развитието на българската музикалнофолклорна наука;

•Да даде познание за характеристиката на музикалнофолклорните песенни цикли;

•Да постигне способност за слухово разпознаване на принадлежността на песенните мелодии към съответния песенен цикъл според характерни музикални особености.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•кои са основните автори, сборници и изследвания в българската музикална фолклористика;

•какви са специфичните музикални елементи, характеризиращи песенните цикли в българския фолклор според функционирането им в трите сфери на фолклорната култура – обредност, трудови практики и празничност.

2)могат:

•да се ориентират в изследванията по музикална фолклористика;

•да разпознават слухово принадлежността на оригиналните фолклорни песенни мелодии към съответния песенен цикъл въз основа на метроритмични, интонационни и структурни особености.


Предварителни изисквания:
•ориентация в отделните дялове на българския фолклор;

•общи познания в областта на музиката и/или музикално-танцовия фолклор.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Зараждане на българската музикална фолклористика.
 2. Нотирани песенни сбирки в Сборниците за народни умотворения и народопис.
 3. Музикалнофолклорни сборници – В. Стоин, Н. Кауфман, Т. Тодоров и др.
 4. Изследвания в българската музикална фолклористика до Втората световна война.
 5. Музикалнофолклористична проблематика през последните 60 години – І част.
 6. Музикалнофолклористична проблематика през последните 60 години – ІІ част
 7. Цикличност на песенния музикален фолклор.
 8. Коледарски песенен цикъл
 9. Лазарски песенен цикъл.
 10. Сватбен песенен цикъл.
 11. Песни на седянка.
 12. Песни на полски труд.
 13. Песни на хоро.
 14. Песни на трапеза, юнашки епос.
 15. Музикални видове между слово и мелодия.

Литература по темите:

Александрова, Б. Българският музикален и танцов фолклор в изданията на БАН от 1944 г. до днес. – Български фолклор, 1980, № 3.

Джиджев, Т. Българската коледна песен. С., 1998.

Джиджев, Т. Функционално-интонационни типове в българските коледни песни. – В: Обреди и обреден фолклор. С., 1981.

Джуджев, Ст. Българска народна музика. Т. 1 – 2. С., 1975, 1980.

Кауфман, Д. Оплаквания на покойници в България. – В: Обреди и обреден фолклор. С., 1981, 257 – 281.

Кауфман, Д. Погребални и поменни елементи във великденските песни. – Български фолклор, 1982, № 2.

Кауфман, Н. Българска народна музика. С., 1977.

Кауфман, Н. Български народни песни на полски труд. С., 2003.

Кауфман, Н. Българската сватбена песен. С., 1976.

Кауфман, Н. Народни песни на Гергьовден. –Български фолклор, 1992,№ 4.

Кауфман, Н. и Д. Погребални и други оплаквания в България. С., 1988.

Коларов, Р. Лазарските песни в Русенско. – Българско музикознание, 1983, № 3.

Нейкова, Р. За лазарската обредна песен в Югозападна България – Българско музикознание, 1987, № 1.

Стоин, Е. Български епически песни, С. 1980.

Рашкова, Н. Общи ритмически форми в някои обредни песни от Североизточна и Югоизточна България – Български фолклор, 1987, № 1.

Рашкова, Н. Типология и териториално разпространение на лазарските песни в Източна България – Българско музикознание, 1987, № 3.

Тодоров, Т. Българската музикална фолклористика до 9.ІХ.1944. С. 1981.

Средства за оценяване:

Реферат 50 %

Практически разработки 50%

Радовното присъствие и участия също оказват влияние върху сформиране на крайната оценка