MUSB533 Хармония - I част

Анотация:

Курса запознава студентите с характерни особености за строежа и употребата на главните и второстепените тризвучия. По време на обучението те се запознават с характерни особености на хармоничния език на композитори от епохата на Класицизма и Романтизма, както и от други стилови епохи.

Курса се състои от 60 академични часа – 30 часа лекции и 30 часа упражнения.

По време на курса студентите хармонизират зададена мелодия в сопрана, свирят последавания на пиано и анализират примери от световната музикална литература.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Ангел Заберски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите получават знания за основните характеристики и употреба на главните и второстепенните тризвучия и четиризвучия. Те имат умения да ги употребяват при хармонизиране на зададена милодия, да анализират музикални примери и с изпълнението на различни практически упражнения да активизират хармоничния си слух, да изследват и да развият функционалното си мислене.
Предварителни изисквания:
Студентите за са завършили пълният курс на обучение по Теория на музикалните елементи и курса по Солфеж.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Хармония. Основни понятия и дефиниции. Историческо развитие.
 2. Акорд. Видове акорди. Положение и разположение на акордите.
 3. Тризвучия. Четиригласен строеж на тризвучията.
 4. Свързване на акордите.
 5. Квинтакорди.
 6. Секстакорди.
 7. Квартсекстакорди. Видове
 8. Каденцов квартсекстакорд.
 9. Квартсекстакорди на слаб метричен момент.
 10. Четиризвучия. Доминантово четиризвучие.
 11. Второстепенни тризвучия.
 12. Тризвучие на втора степен.
 13. Тризвучие на шеста степен.
 14. Тризвучие на трета степен.
 15. Тризвучие на седма степен.

Литература по темите:

Хаджиев, П., Хармония, Музика. 1976

Елиезер, Б., Задачи по хармония, Музика. 1974

Холопов, Ю., Задания по гармонии, Музыка, 1983

Арабов. П., Упражнения по хармония на пиано, 1985.

Арабов. П., Хармония с аранжиране за хор, 1992.

Арабов. П., Задачи по хармония. Учебно пособие, 1997.

Средства за оценяване:

Практическа разработка

Тест

Контролна работа

Тест II