MUSB316 Компютри и музика

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните принципи на музикалната теория и композиция, както и с различните компютърни програми и технологии. Ще се разгледат теми като основи на звуковата обработка, MIDI технология, синтез на звук секвениране и аранжиране на музикални произведения, използване на софтуерни инструменти и ефекти, както и възможностите за компютърно обработване на звук и музикална продукция.

Студентите ще имат възможност да приложат получените знания в практически упражнения и проекти, които ще им помогнат да развият уменията си в областта на компютърната музика и да създадат собствени музикални произведения.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р
доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

да дефинират основни понятия в музикалната теория, включително нотация, ритъм, хармония и мелодия; да познават различните техники за обработка на звук; познаване и умения за работа с различни музикални програми и софтуерни инструменти за звукова обработка, композиране, аранжиране и секвениране; разбиране на различните видове музикални инструменти и синтезатори, както и техните особености и приложения.

2) могат:

умения за създаване и аранжиране на музикални произведения с използване на компютърни програми и софтуерни инструменти


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Музикални познания в областта на теорията на елементите на музиката

• Да имат отношение към технологиите за създаване на музикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в компютърната музика - основни понятия и история на компютърната музика. Ролята на компютърните технологии в музикалното производство
 2. Основи на звуковата обработка. Основни ефекти за звукова обработка
 3. Музикални програми за звукова обработка. Работа със звукови файлове и редактори
 4. Въведение в MIDI (Musical Instrument Digital Interface).
 5. Синтез на звук. Основи на синтеза на звук и синтезатори. Използване на виртуални инструменти и синтезаторни програми
 6. Секвениране и аранжиране на музикални произведения. Използване на MIDI за създаване на композиции
 7. Ефекти и обработка на звук. Видове звукови ефекти: реверберация, ехо, компресия и др.
 8. Звук и звукова картина.
 9. Процес на смесване на звук и финализиране на звуков продукт
 10. Музикални програми за композиране и аранжиране
 11. Създаване на музикални партитури. Използване на нотнописни програми: Finale, Sibelius и др.
 12. Използване на виртуални инструменти
 13. Програми за създаване на електронна музика.
 14. Музикален софтуер за запис и обработка на вокали
 15. Тест

Литература по темите:

Георгиев, А. Музика с компютър. Музикална компютърна грамотност, изд. УИ „Св. Климент Охридски“ - София, 2006, с.410

Трайчев, Е. Оркестрацията и аранжиментът като средство за стимул на творческа инвенция. София: Авангард Прима, 2019, ISBN 9786192392062, с. 59, с.76.

"Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance" от Charles Dodge and Thomas A. Jerse

Лазаров, С., Електронна музика и синтезатори ,С."Техника"1986

Лазаров, С. Електронни музикални ефекти, С. "Техника", 1984

Лазаров С, Емил Лазаров Компютри и музика С. "Техника", 1989

Лазаров, С. Звукът, 2002

Лазаров, С.МИДИ музика за начинаещи, 2002

Кавалджиев, Л. Третата вълна и популярната музика (4 когнитивни модела за развитието на музикалната култура) - http://musicart.imbm.bas.bg/Kavaljiev_full_paperISM_2000_1.pdf

Джамбазов, В. Компас за електронната джунгла. https://newspaper.kultura.bg/media/my_html/2065/b_tech.htm

www.obsolete.com

www.ynthmuseum.com

www.cmusicforum.com

Материали от Интернет.