ESPB558 Проект „Техники на писмения превод“

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с най-общите теоретични аспекти в областта на писмения превод;

• с основните техники на писмения превод;

• с адаптацията на превода към конкретния адресат;

• студентите изготвят самостоятелна работа (превод), възложена от преподавателя в началото на семестъра.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• най-общите теоретични аспекти в областта на писмения превод;

• основните техники за писмен превод.

2) могат:

• да анализират различни видове текст;

• да превеждат с нужната функционална адекватност различни по жанр текстове.


Предварителни изисквания:
Да владеят испански език на ниво В1-В2 според Европейската езикова рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Garcia Yebra, Valentin: Teoria y practica de la traduccion, Gredos, Madrid, 1982.

Vazquez-Ayora, Gerardo: Introduccion a la traductologia, Georgetown University Press, Washington,1977.

Diccionario de la lengua espanola de la RAE, Espasa Calpe, Madrid, 1993.

Moliner, M.: Diccionario del uso del espanol, Gredos, Madrid, 1992.

Corripio, F.: Gran diccionario de sinonimos, voces afines e incorrecciones, Ediciones B, Barcelona, 1990.

Alsina Franch, J. Y J.M. Blecua: Gramatica espanola, Ariel, Barcelona, 1989.

El Pais. Libro de estilo. Ediciones El Pais, Madrid, 1991.

Gomez Torrego, L.: Manual del espanol correcto (2 vols), Arco, Madrid, 1993.

Seco, M. : Gramatica esencial del espanol, Espasa-Calpe, Madrid, 1989.