ESPB554 Практика: Преводаческа практика

Анотация:

Курсът е извънаудиторен с хорариум 12 часа упражнения, 48 часа извънаудиторни и 120 часа самостоятелна работа. Практиката е изпълнение на преводачески задачи в реални условия. Провежда се в преводачески агенции или в учебно-практическите и изследователски звена на НБУ. Може да се оформи и като възлагане на специфични задачи в рамките на програмата.

На студентите се възлагат преводи: различни видове писмени преводи, отговарящи на преминатото обучение

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

? основните теоретични постановки в науката за превода;

? познават най-често срещаните видове превод и тяхната специфика;

2) могат:

? да превеждат писмено с помощта на речник различни видове несложни текстове, преимуществено с обществено-политическа тематика и несложна терминология;

? да превеждат устно елементарни текстове от областта на обществено-политическата терминология.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения по испански език, отговарящи на равнище В2 според Европейската езикова рамка на Съвета на Европа, както и подготовка по теория и практика на превода, получена в занятията по съответните курсове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Преводаческите агенции: видове, организация, структура, принципи на работа.
  2. Преводни инструменти в помощ на преводача.
  3. Изкуственият интелект в превода: ползи и вреди.

Литература по темите:

Писмени материали, речници, справочници и т.н.