BCLB777 Науката за превода

Анотация:

Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с развитието на науката за превода и с нейните основни постановки. Обучението предвижда анализи на преводни текстове, като целта е студентите да получат основни преводачески и редакторски умения, които впоследствие да развият самостоятелно.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-основните етапи от развитието на науката за превода

-основните постановки на общата теория на превода

-как да работят със справочна литература

2) могат:

-да анализират преведен текст (със или без оригинал)

-да превеждат на български език нетрудни текстове (художествени и от някои области на знанието)

-да прилагат определени редакторски умения

-да ползват необходимата за различните видове превод справочна литератур
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- задълбочени познания по български език

- задълбочени познания по един чужд език

- преводаческият опит е предимствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Дефиниции на превода. Форми, видове и жанрове превод.
 2. Професията на преводача – професионална етика, пригодност, изисквания, обществен статус, професионални организации.
 3. Основни понятия в преводознанието. Преводимост.
 4. Основни понятия в преводознанието. Инвариант на превода. Единица на превода.
 5. Основни понятия в преводознанието. Преводна еквивалентност.
 6. Модели на превода.
 7. Преводни методи и стратегии.
 8. Преводни техники - класификации.
 9. Преводни техники - практическо занятие.
 10. Безеквививалентна лексика - реалии и фразеолотгизми.
 11. Безеквививалентна лексика - имена и звукоподражание.
 12. Безеквививалентна лексика: социолекти и диалекти.
 13. Информативен (прагматгичен) превод.
 14. Художествен превод (първа част).
 15. Художествен превод (втора част).

Литература по темите:

Основни източници:

-Васева, И. Стилистика на превода. София, 1989.

-Влахов, С., Флорин, С. Непреводимото в превода. София, 1990.

-Врина-Николов, М. Отвъд пределите на превода. Историята на една дихотомия. София, ИК „Колибри”, 2004.

-Генцлер, Е. Съвременни теории за превода. Велико Търново, ПИК, 1999.

-Димова, А. Увод в теорията на превода. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2000.

-Карапеткова, Д. За превода. С., Колибри, 2016.

-Кръстева, И., Вавилонски отклонения, С., Изток-Запад, 2017.

-Леви, A. Испанската вербална синтагма: въпроси на превода. В: 80 години Романистика в Софийския Университет “Свети Климент Охридски”. София, 2004.

-Наймушин, Б. За превода и Библията. София: Издателство на НБУ, 2009.

-Ортега и Гасет, Х. Нищета и блясък на превода. – В: Есета, т. II. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1993.

-Стайнър, Дж. След Вавилон. Аспекти на езика и превода. С., Изток-Запад, 2014.

Допълнителни източници:

-Алексеева, И. Введение в переводоведение. Санкт-Петербург, Академия, 2010.

-Бархударов, Л. Язык и перевод. Москва, 1975.

-Комиссаров, В. Теория перевода. Москва, 1990.

-Сдобников, В., Петрова, О. Теория перевода. М.,Восток-Запад, 2006.

-Швейцер А. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. Москва, 1988.

-Alexieva, B. Readings in General Translation Theory. Sofia, 1985.

-Bassnett, S. Translation Studies. London-New York, Routledge, 2002.

-Benjamin, W. The Task of the Translator. An introduction to a translation of Baudelaire’s ‘Tableaux Parisiens’. – In: The Translation Studies Reader, London-New York: Routledge,2004.

-Hatim B., I. Mason. Discourse and the Translator. London, 1990.

-Holmes, J. The Name and Nature of Translation Studies. – In: Translation Studies Reader, L. Venuti (ed.). London-New York: Routledge, 2000.

-Newmark P. A Textbook of Translation. London, 1987.

-Nida, E. A. & Taber, C. The Theory and Practice of Translation. Leiden, 1969.

Други източници:

На испански език:

-García Yebra ,V. En torno a la traducción. Madrid, 1985.

-García Yebra, V. Teoría y práctica de la traducción. Madrid, 1993.

-Levi, A. La traducción del español al búlgaro (sistema, norma, uso) (Esbozos para una Teoría de la traducción del español al búlgaro y viceversa). В: “40 години Испанска филология в Софийския Университет ”. София, 2002.

На немски език:

-Jager G. Translation und Translationslinguistik. Halle, 1975.

-Kade,O. Kommunikationswissenschaftliche Probleme der Translation. IN “Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft”. Leipzig, 1968.

-Neubert A. Pragmatische Aspekte der Ubersetzung. IN “Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft”. Leipzig, 1968.

На френски език:

-Mounin, G. Les problemes theoriques de la traduction. Paris, 1963.