ESPB511 Фонетика и фонология на испанския език

Анотация:

Курсът има за цел да подготви студентите:

• да познават говорния апарат и начините на артикулиране;

• вокалната и консонантната система на испанския език;

• приликите и разликите във фонетичните системи на испанския и българския език;

• да разчитат транскрипцията на различни видове текст;

• да умеят да транскрибират испански текстове;

• да транскрибират български имена на испански език и испански имена на български език.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• в какво се състои спецификата на звуковия строеж на испанския език;

• в какво се състоят принципите и основните фонетични модели на артикулиране на испански език.

2) могат:

• да се справят с интерференцията на родния си език;

• да разчитат транскрибирани испански текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в областта на общото езикознание;

• да владеят испански език на равнище минимум В1 според Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Alarcos Llorach, E.: Fonologia espanola. Madrid, 1968.

Alvarado, R.: Ortografia. Sofia, 1978.

Alvarado, R.: Fonetica y fonologia espanolas, Sofia, 1980.

Franch, J. A., J. M. Blecua: Gramatica espanola, Barcelona, 19897.

Kanchev, I.: Manual de normofonetica y fonologia espanolas para estudiantes bulgaros. Sofia, 1986.

Quilis, A., J. A. Fernandez: Curso de fonetica y fonologia espanolas, Madrid, 1972.

Средства за оценяване: