ESPB510 Практически испански език

Анотация:

Курсът се състои от 120 академични часа и включва различни форми на учебна работа:

"работа с учебна система, отговаряща на входното ниво на студентите и съобразена с равнищата на владеене на чужд език според езиковата рамка на Съвета на Европа;

" работа с учебни и автентични текстове;

" работа с речник;

" работа по двойки и групи (диалози, симулации и др.);

" самостоятелна работа - протича успоредно с аудиторната и включва: четене на текст с речник, изпълнение на практически задачи, семестриални домашни работи

Курсът има за цел усвояване, задълбочаване и систематизиране на знанията и уменията на студентите, предвидени в лингвистичната, прагматичната и социокултурната компетентност за равнище C1.1 според езиковата рамка на Съвета на Европа.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

• необходимата лингвистична компетентност (граматична, лексикална, фонетична), отговарящ на равнище С1.1 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

• необходимата прагматична компетентност, отговарящ на равнище С1.1 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

2) могат:

• при слушане сравнително дълги изказвания дори и когато не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират; да разбират радио- и телевизионни предавания и филми без особени усилия.

• при четене да разбират дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавят стилистични нюанси; да разбират специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с тяхната професионална област.

• при диалогична реч да се изразяват гладко и непринудено, без видимо затруднение; да използват езика гъвкаво и ефикасно за социални и професионални контакти; да изразяват точно мислите и мнението си, както и да свързват умело своя принос в разговора с приноса на другите.

• при монологична реч да говорят ясно и подробно да говорят по сложни въпроси, като включват свързани с тях подтеми, да развиват определени аспекти и да завършват изказването по подобаващ начин.

• при писане да съставят добре структурирани писмени текстове, като ясно изразяват мнението си; да пишат писма, есета и доклади на различни теми, като наблягат на същественото; да изберат подходящ за адресата стил.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения, отговарящо на равнище В2, съотносимо към изискванията за владеене на испански език според езиковата рамка на Съвета на Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Граматична прогресия, съответстваща на ниво С1.1. и включваща употребата на времената на изявително и подчинително наклонение, съпоставка на перфектните времена, използване на пряка/непряка реч, категориите инфинитив, причастие, деепричастие и др.
  2. Активно усвояване на лексика – синоними/антоними, лексикални полета, устойчиви словосъчетания и идиоми.
  3. Тълкуване и анализ на оригинални текстове за четене с разбиране.
  4. Работа с автентични материали за слушане с разбиране.
  5. Развиване на уменията за писане – изготвяне на описателни, информативни, наратаративни, аргументативни текстове и др.

Литература по темите:

Оригинални системи за обучение по испански език за ниво С1: Prisma C1, Vitamina C и др.

Автентични текстове.

Материали от пресата.

Янева, Д. и Мичев, Ст. Испанско-български речник; Везни-4, София, 2016;

Янева, Д. и Мичев, Ст. Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006;

Средства за оценяване: