ENGB027 Писмен превод от английски на български език

Анотация:

Курсът се базира на превод на автентични оригинални текстове – статии, интервюта, публикации, кратки художествени текстове, - отразяващи актуални социални и културни проблеми, икономика, медии, чрез които се разглеждат различни актуални теми от областта на превода и редактирането.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

За подходи и проблеми при превода

2) могат да:

анализират и интерпретират адекватно различни видове текст – публицистичен, научно-популярен, научно-технически и т.н.;

разграничават проблемните за превод (от езиково-структурна и социокултурна гледна точка) моменти в текста;

търсят и намират адекватно решение на тези проблемни моменти при превода от английски език;

намират и използват уместно различна справочна литература;

създават и редактират адекватен преводен текст от английски език, съобразен с всички критерии за вид, стил, предназначение и пр.

да съпоставят и коментират различни преводни текстове на български от английски език;

оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да имат достатъчно познания както по английски език (равнище С1 по Общоевропейската езикова рамка), така и по български език; да познават културния контекст, да имат разнообразни интереси и богата обща култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на текста
  2. Определяне на т.нар. проблемни страни в текста от езиков характер
  3. Техники и стратегии в писмения превод.
  4. Редактиране на преводния текст, стандарти за грамотност.
  5. Съпоставителен коментар на различни преводи.
  6. Подходи към културните реалии в текста
  7. Проблематика, стилистика, взаимна връзка преводач-читател.
  8. Определяне на т.нар. проблемни страни в текста от езиков характер

Литература по темите:

1. Bell, R. Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

2. Hatim, B. Discourse and the Translators. Longman 1989.

3. Mossop, B. Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), St Jerome Publishing, 2007

4. Wolfram W., Knowledge and Skills in Translator Behaviour. John Benjamins Publ., 1996.

5. Campbell, Stuart. Translation into the Second Language. Pearson Education, 1998.

6. Лилова, А., Увод в общата теория на превода, Народна култура, 1981 г.

7. Данчев, A., An English Dictionary of Bulgarian Names, Наука и изкуство, София, 1989

8. Данчев, А., Българска транскрипция на английски имена, Народна просвета , София 1982

9. In the Shoes of the Other: Interdisciplinary Essays in Translation Studies from Cairo. Edited by Samia Mehrez. Cairo: Al Kotob Khan, 2019