ENGB816 Фразеология на английския език

Анотация:

Курсът е едносеместриален и се състои от 30 академични часа, които се разпределят според различните форми на учебна работа - теоретични постановки, самостоятелни работи, дискусии.

Курсът цели да запознае студентите с фразеологията като дял от лексикографията и значението й в процеса на превода и преподаването на чужд език както и да създаде трайни навици за работа с речници и справочна литература.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същността и обхвата на понятието “фразеология”;

осмислят процеса на предаването на фразеологични изрази при устен и писмен превод

2) могат да:

прилагат знанията си в бъдещата си работа.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Наймушин Б., Към въпроса за превода на фразеологични изрази, in Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, Департамент по съвременна и приложна лингвистика на Нов български университет, Летера, 1999.

Наймушин Б., За рекламните патици, горещите картофи и съдиите, които хвърлят книги по съдебните заседатели. Български език