ENGB616 Нова британска литература

Анотация:

Курсът се състои от 30 учебни часа, като предвиденият хорариум е е разпределен на обща (групова – анализ и дискусия) и индивидуална (самостоятелна) работа на студентите по предварително зададени теми, презентация по една от тях и участие в дебати. Целите, които курсът си постаня за реализация, са:

• да запознае студентите с основните периоди в развитието на британската литература от 1830 г. до наше време и очертаващите се съвременни традиции;

• да запознае студентите с големите имена на новата британска литература и основните им произведения;

• до доразвие уменията на студентите за критически прочит и анализ на литературен текст;

• да развие усет за компаративни наблюдения над други литератури и култури;

• да провокира критическото и творческото мислене на студентите в областта на литературната и културната история.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• ще имат основни познания за развититието на британската литература през последните две столетия, за нейните големи представители през този период днес и техните ключови произведения;

• ще придобият цялостен поглед върху развитието на британската литература от възникването й до до наше време;

• ще могат да идентифицират общите и отличителните белези и тенденции в британската литература през вековете;

• ще придобият интерес за задълбочаване на първоначалните си познания по съвременна британска литература;

• ще могат да проявяват критическо мислене по отношение на литературните и културните явления и процеси.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат знания и/или умения:

• високо ниво на владеене на английски език (С1/С2 от общоевропейската езикова рамка);

• основна подготовка по литературна теория;

• завършени курсове BCLB 300 - "Увод в западноевропейската литература", BCLB 400 – „Увод в англоезичната литература” и ENGB 516 - "Стара британска литература".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Списък с изучаваните произведения се предоставя допълнително на студентите.

Препоръчителна литература:

The Longman History of English Literature, London (all editions)

The Penguin History of English Literature, London (all editions)

The Pelican Guide to English Literature, London (all editions)

Walter Allen, The English Novel, London, 1957

Arnold Kettle, An Introduction to the English Novel, London, 1974

Marco Minkoff, A History of English Literature, Sofia 1998