ENGB714 Културна история на Канада

Анотация:

- да представи основни социо-политически и исторически явления и институции с цел адекватно интерпретиране на доминиращите ценности в съвременното канадско общество;

- да разгледа единството и разнообразието в канадската култура и общество;

- да подчертае, че комуникативната чуждоезикова компетенция включва не само лингвистична компетенция, но и разбиране на културата на дадена страна;

- да активира познанията на студентите за собствената им култура за да се постигне по-добро разбиране на канадската култура в съпоставителен план;

- да покаже, че един антропологичен, исторически и лингвистичен анализ способства за по-добро разбиране на културните особености, които са залегнали във всеки един дискурс;

- да развие в студентите умения за критичен анализ посредством задаване на изследователски проекти.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите следва да са усвоили основни познания за исторически, социо-политически и културни факти от канадската реалност. Те трябва да умеят да намират и адекватно нтерпретират данни за Канада, като отчитат характерните за страната особености; да са развили умения за критичен анализ който би способствал по-нататъшни изследвания.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения на английски език, съответстващи на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Thomas, D. (ed.). Canada and the United States: Differences that Count. Broadview Press. 2000.

Riendeau, R. A Brief History of Canada. Fitzhenry & Whiteside. 2000.

Morton, D. A Short History of Canada. McClelland & Stewart. 2001.

Badets 1993: J. Badets. Canada’s Immigrants: Recent Trends. Canadian Social Trends, 29, 8-11.

Bissoondath 1994: N. Bissoondath. Selling Illusions: The Cult of Multiculturalism in Canada. Toronto: Penguin Books

Kymlicka 1995: W. Kymlicka. Multicultural Citizenship. Oxford:OUP.

McLeod 1984: K.A. McLeod. Multiculturalism and Multicultural Education: Policy and Practice in Multiculturalism in Canada: Social and Educational Perspectives. Allyn and Bacon.

Porter 1965: J. Porter. The Vertical Mosaic. Toronto:University of Toronto Press.