MUSB556 Основи на танцовото изкуство - І част

Анотация:

Курсът третира основни знания за терминологията в българската хореография. Има за цел да запознае студентите с основите на българското танцово изкуство, както и да ги подготви за овладяване на спецификата на хореографската терминология.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След края на курса студентите ще могат:

- да прилагат свободно основните елементи на българската народна хореография;

- да съставят екзерсисен комплекс, в зависимост от възрастовата група;

- да могат да прилагат различни форми на методическо обучение.


Предварителни изисквания:
Да са изучавали музикална и танцова лексика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Абрашев, Г. Композиция на танца, С.

• Григоров, Б. Кратка история на българската хореография, С, 2008

• Дженев, К. Кинетография, С. 1979

• Дженев, К., К. Харалампиев, Т. Кючуков, П. Захариев, Терминология на българската танцова хореография, С. 1965

• Илиева, А. Проблеми на формообразуването в българските народни танци, С. 1979

• Илиева, А. Структурно изграждане на българските народни танци като критерий за историческа стратификация, сп. Българско музикознание, С. 1979

• Кацарова, Р. Български танцов фолклр, С. 1955

• Несторов, И. Хората на Добруджа, С. 1957

• Петров, К. Танците на Средна Северна Североизточна България

• Петров, К. Танци от Добруджа

• Петров, К. Приносът на българските хореографи за сценичното пресъздаване на народните танци (1951-2001 година), В. 2012

• Списания Танцово изкуство, 1960 – 1990

• Янакиев, Й. Български екзерсис, Благоевград, 2000

Средства за оценяване:

тест - 30 %

практически задачи - 40 %

участие по време на семестъра - 30 %