MUSB055EC Електронна и компютърна музика

Анотация:

Курс MUSB055 EC Електронна и компютърна музика е насочен към теоретическо изясняване и практическо усвояване на изучавания материал, към осъществяване на тясна връзка между музикално-художественото и техническото развитие, между инструменталните сръчности и умения и музикално-слуховото развитие. Обучението е свързано със запознаване с принципа на звукоизвличане, изпълнителските възможности на съвременните електронни музикални системи, с изпълнителските изразни средства като елементи на художествената интерпретация, изграждане на усет за жанр и стил, изграждане и усъвършенстване на умения за музициране.

Курсът запознава със същността на електронната и компютърната музика, електронното звукоизвличане, синтеза на звук и възможностите за звукообработка, програмирането и изпълнението на музика.

В рамките на обучението се придобиват познания по отношение фактурното изложение на музикалния материал за синтезатор, аранжирането за електронен инструмент и създаването на партитурен запис (въз основа на придобити знания за основните елементи на музикалния език), стандарта MIDI. Разглеждат се теми свързани с възможностите които компютърните технологии предлагат за звуко-творчество, интеграция между изкуствата.

Нотният материал предназначен за инструментално обучение е разнообразен по характер и настроение, степенуван е по трудност. Систематизиран е за постепенно запознаване и овладяване на музикално-изразните елементи – мелодия, ритъм, хармония и пр. Включва широк спектър от музикални образци – из областта на класиката, фолклора, поп-музиката, джаза, електронната музика. Изпълнението на музика с различна жанрово-стилова насоченост разширява музикалния кръгозор, спомага за развитие на усет за ориентир в интонационно-речниковия фонд на различните видове музика,спомага за изпълнителското ограмотяване. Прослушване с анализ, на примери с различна жанорово-стилова определеност. Изграждане на критерий за оценка на музикалноизпълнителските резултати.

Обучението е свързано със запознаване със спецификата и стилистиката на творби из областта на електронната и компютърната музика, естетиката на електронната и компютърна музика, претворяването на сцена на образци из областта на електронната музика, запознаване с различни форми на изпълнителско музициране, електроника на живо, работа в студио.

Отделните теми са посветени на посочените проблеми. Степенуването и разпределението им в процеса на обучение - предвид тяхната взаимна зависимост - се предопределя от избран методически подход и от хронология за практическо усвояване на знания, като се вземат предвид и индивидуалните особености, музикалното и техническо развитие на всеки един от обучаваните.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р
доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Опитността придобита по време на обучението позволява на студента да участва в различни проекти в НБУ и на сцена. Студентите имат възможността да работят в екип/група/индивидуално/.

Успешно завършилите курса по Електронна и компютърна музика студенти:

1.Усъвършенствуват практическите умения за музициране със синтезатор, съвременни електронни средства за музикална продукция и интерпретация.

2.Задълбочават теоретичните познания по отношение програмиране, изпълнение на музика, създаване на звукови картини, практически умения за работа с електронни (компютърни) музикални системи, познанията в областта на музиката и компютърните технологии.

3.Усъвършенстват познанията относно създаването на собствен звуков продукт с помощта на компютърни музикални системи.

5. Усъвършенствуване на уменията по отношение на партитурно записване на звуковия материал.


Предварителни изисквания:
Нотна грамотност и обща музикална култура. Завършени първа и втора година на обучението в Бакалавърска програма "Музика"

Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални умения. Те следва да са преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са натрупали необходимите познания за работа по специалността.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. МИДИ оркестрация-принципи
 2. Оркестрация за щрайх оркестър
 3. Компютърен нотопис в софтуерна среда Сибелиус
 4. Методи за синтез на звук
 5. Самостоятелна работа - Презентация
 6. Електронното звукоизвличане
 7. Музикални структури в електронните синтезатори
 8. Шумова музика (Noise music).Оркестрация в МИДИ среда
 9. Оркестрация в МИДИ среда-изготвяне на клавирно извлечение
 10. Оркестрация в МИДИ среда-струнен квартет
 11. Оркестрация в МИДИ среда - струнен квинтет
 12. Оркестрация в МИДИ среда - секция дървени духови инструменти
 13. Оркестрация в МИДИ среда - секция медни духови инструменти
 14. Оркестрация в МИДИ среда. Компютърен нотопис
 15. Компютърен нотопис. Видове партитури

Литература по темите:

Пепоръчителна литература за курса по Електронна и компютърна музика:

• Лазаров, С., Електронна музика и синтезатори ,С."Техника"1986

• Лазаров, С. Електронни музикални ефекти, С. "Техника", 1984

• Лазаров С, Емил Лазаров Компютри и музика С. "Техника", 1989

• Лазаров, С. Звукът, 2002

• Лазаров, С.МИДИ музика за начинаещи, 2002

• Лазаров, С. Електронната музика, 2002

• Бечева, Р.Електронна музикална интерпретация, С., 2009

• Абрашев, Б. Оркестрово - звукова материя, С."Музика",1976

• Георгиев, Е. Музикална акустика, С. "Наука и изкуство",1975

• Каталози на фирми- производителки на музикални инструменти и софтуер

•.Материали от Интернет.

• Доклади от научни конференции.

Нотна литература:

• Бечева Р.,М. Бечева. Синтезаторът в музикалното обучение. Методика на обучението по синтезатор с акомпаниращи функции. Школа за синтезатор с акомпаниращи функции.С., Полиграф Юг, 2001 – одобрено от МОН

•Бечева Р.,М. Бечева. Методика на обучението по синтезатор с автоматичен акомпанимент.С.,Полиграф Юг, 2001

•Бечева Р.,Greats for synthesizer 1,С.,2002

•Бечева Р.,Greats for synthesizer 2,С.,2002

•Бечева Р.,Електронна музикална интерпретация,С., 2009 – Приложение

•Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No1

•Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No2

•Lazarov S, V.Lazarov.Songbook for Synthi Players No3

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно.Зависи от активността на студента по време на протичането на курса, от изпитния резултат по време на сесията, участието в семинари, концертни изяви, проекти.

Форми на текущо оценяване:

1. Интерпретация 50%

2. Практическа разработка 25%

3. Проект 25%

Финалното оценяване е чрез практически изпит (интерпретация, изготвяне на звуков проект) и писмена задача - изготвяне на партитурен запис, проект, презентация.