MUSB530 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - І част

Анотация:

Курсът се състои от 30 аудиторни часа, разпределени в един семестър. Часовете на курса са теоретични и практически. Курсът и е предназначен за бакалавърска програма “Музика” - модул “Тонрежисура и музикален мениджмънт”.

По време на обучението в него студентите се запознават с: основни понятия, термини, реалии и факти в три от основните музикално теоретични дисциплини - хармония, полифония и музикален анализ. Те изучават основните технологични принципи на конструирането на музикалната тъкан, с основви принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба, с основни композиционни системи, разгледани в тяхното различно развитие през различни епохи и стилове, с основополагащи етапи от развитието на творческия процес.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: реалии и факти в три от основните музикално теоретични дисциплини - хармония, полифония и музикален анализ; основни принципи на работа в структурирането на музикалната тъкан и създаването на музикалната творба.

2) могат: да работят с основни композиционни техники, разгледани в тяхното развитие през епохите; да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.
Предварителни изисквания:
Да са изучавали основните курсове в предишните години на обучение и най-вече Солфеж и Музикална теория.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Хармония. Основни понятия и дефиниции. Историческо развитие.
 2. Акорд. Видове акорди. Положение и разположение на акордите.
 3. Тризвучия. Четиригласен строеж на тризвучията.
 4. Свързване на акордите.
 5. Квинтакорди.
 6. Секстакорди.
 7. Квартсекстакорди. Видове
 8. Каденцов квартсекстакорд.
 9. Употреба на Каденцов квартсекстакорд.
 10. Квартсекстакорди на слаб метричен момент.
 11. Четиризвучия. Доминантово четиризвучие.
 12. Разрешение на Доминантовото четиризвучие.
 13. Разрешение на Доминантовото четиризвучие.
 14. Второстепенни тризвучия.
 15. Тризвучие на втора степен.

Литература по темите:

Хаджиев, П., Хармония, Музика. 1976

Елиезер, Б., Задачи по хармония, Музика. 1974

Холопов, Ю., Задания по гармонии, Музыка, 1983

Арабов. П., Упражнения по хармония на пиано, 1985.

Арабов. П., Хармония с аранжиране за хор, 1992.

Арабов. П., Задачи по хармония. Учебно пособие, 1997.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Тест - 50%

Контролна работа - 50%

Финално оценяване:

Писмено изложение- 50%

Събеседване - 50%