MUSB581 Музикална акустика - І част

Анотация:

Музикалната акустика І част - това е физиологичната акустика.

Подразделя се на слухов анализатор, психологична акустика и говорен апарат.Слуховият анализатор включва периферна и централна част.Психоло-

гичната акустика включва слуховото усещане и възприятие, маскировка и адаптация ,диференциални и абсолютни прагове и психометричните методи.

Говорният апарат вкрючва звукопроизвеждането, гласопреработката, говорния и певчески глас.Третират се различните измервания на слуха и

аудиограмите.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  
гл. ас. Емил Трайчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Усвоява се устройството и действието на слуховия апарат и влиянието

му върху слуховите възприятия. Усвоявя се устройството и действието на

говорния апарат и особеностите му при говорния и певчески глас.Тази

компетенция пряко участва при режисирането на звука.
Предварителни изисквания:
Да познават това, което се учи по анатомия на човека в средните училища

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Музикалната акустика - определение и раздели.
  2. Звук. Качества на звука и трептения на телата.
  3. Характеристики на звука и звуковото поле.
  4. Гласов апарат на човека. Звуковете на речта според акустичния спектър. Образуване на фонемите. Човешкият глас като музикален инструмент.
  5. Класификация на музикалните инструменти.
  6. Конструктивни особености-кордофонни лъкови инструменти. Цигулка.
  7. Конструктивни особености- виола, виолончело, контрабас.
  8. Микрофонни постановки на лъковите струнни инструменти.
  9. Арфови струнни инструменти. Конструктивни особености.
  10. Китара. Конструктивни особености и микрофонни постановки при запис.

Литература по темите:

Люцканов, Михаил Михайлов. Физиологична акустика; ДИ „Наука и изкуство“, София, 1975 г.

Кусев, Алекси. Музикална акустика; Издателство на Нов български университет, 2021г.

Георгиев, Емил. Музикална акустика; ДИ „Наука и изкуство“, София, 1975 г.

Средства за оценяване:

Тест

Устен изпит