VIPB904 Съвременно и концептуално изкуство

Анотация:

• Курса запознава студентите с „Какво е концепция. Как се изгражда. Анализ на текст. Връзката на концепцията с текста. Запознаване с основни понятия и историчност в текста. Принципи на разпознаване и степенуване на сюжетна линия.“

• Целта на курса е тези познания да помогнат на студентите да могат да изграждат смислова концепция върху текст и драматургия, да разкрие развитието на съвременното сценографско творчество в контекста на художествената култура през ХХ и ХХІ век. Да разгледа модели на взаимодействие между различните видове и жанрове в съвременното изкуство и тяхното значение в сценографското творчество. Развитието и в контекста на постмодернистката естетика и обръщането и към различни форми на на художествено творчество. Да се осмисли съдържателната и стилистическа роля на сценичното пространство в процеса на създаване на художествен образ в пространството на театралната постановка.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

гл. ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Разпознават основни жанрове и течения в Съвременното изкуство.

• Имат основни познания по история на Сценографията

• Могат да свързват в работата си идеите на Съвременното изкуство и Сценографията.

• Да си служат със съвременното изкуство при проектиране на театрална среда.


Предварителни изисквания:
• Основни знания по история на изкуството

• Основни познания по компютърни програми за обработка на изображения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Устен изпит

Конферанс