POLB100 Българският конституционализъм

Анотация:

Курсът проследява развитието на българския конституционализъм още от първите идеи за държавно устройство през Възраждането до днес. Проследява се конституционния дебат на Учредителното събрание в Търново от 1879 г., опитите за суспендиране на Търновската конституция, промените в нея, двете комунистически конституции и създаването днешната българска Конституция. Целта е студентите да познават динамиката в развитието, както и основните категории и принципи на българската конституционна история и да могат да анализират политическите явления и процеси в България от позициите на съвременния конституционализъм.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Динамиката и основните категории и принципи на българската конституционна история

2) могат:

• Да анализират политическите явления и процеси в България от позициите на съвременния конституционализъм
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Hamowy, R. Constitutionalism. TheEncyclopedia of Libertarianism. Thousand Oaks, 2008

• Владикин Л. Общо учение за държавата, София. 1992

• Владикин Л. Организация на демократичната държава. С, 1992

• Владикин Л. Учредителната власт на народа. 1940 г.

• Владикин, Л. История на Търновската конституция. С.1936, 1994

• Михайлова, Ек. Парламентаризъм и правова държава в България. 2004.

• Петков, П. Бонева, В., Толерантността, тази трудна политическа добродетел, Велико Търново, 1992

Петков, П. Историята като полифония, Велико Търново, 2005

Петков, П. Документи за новата история на България XIX – началото на XX век, 2002

Петков, П. Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879 г. В. Търново, 2003

Средства за оценяване:

Оценяването е текущо:

- мултимедийна презентация, по време на семестъра, проследяваща развитието на една институция или проблемна област, в различните конституции.

- писмен текст в размер на 20 страници, посветен на същата идея.