POLB159 Политически системи на страните от ЕС

Анотация:

• Целта на курса е да формира задълбочени знания за политическите системи на основните страни членки на ЕС, за тяхното формиране, еволюция, функциониране. Вниманието е насочено към стабилността и нестабилността на политическите истеми, както и върху проблемите, с които се сблъскват през последните години.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общото и специфичното за характера на политическите системи на страните от ЕС…………………………………………………………………………………..

• как функционират и какви са проблемите на политическите системи в страните на ЕС…………………………………………………………………………………..

2) могат:

• да анализират нови развития в политическите системи на страните от ЕС…………………………………………………………………………………..

• да извършват сравнителни анализи по отношение на системите на страните на ЕС…………………………………………………………………………………..


Предварителни изисквания:
Не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Карасимеонов Г. Политика и политически институции. София:СУ, 2004.

Тодоров, А., Елементи на политиката, С., 2012

Малинов, С. (съст.) Модерната демократична държава. Антология. Училище за политика, София, 2004

Дал, Р. А., За демокрацията, Изд. Обсидиан, София, 1999

Коларова, Р. Сравнително европейско управление, С. 2008

Дюверже, М. Полу-президентският режим. Унив. Изд. Св. Кл. Охридски, С. 1995

Линц, Х. Президентска или парламентарна демокрация, УИ "Св. Климент Охридски", 2010

Пенев, В. Политическата система на Дания, Парадигма, С. 2004

Blondel, J. Comparative Government. P. Allen 1990

Lijphart, A. Patterns of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries. Yale UP, New haven 1999

Средства за оценяване:

Тест 50%

Презентация 50%