POLB172 Семинар: Политически системи на страните на ЕС

Анотация:

Семинарът: Политически системи на страните на ЕС цели да задълбочи познанията по политическите системи в страните от ЕС

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите развиват умения за реализиране на сравнителни анализи


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са записали аудиторния курс Сравнителни политически системи на страните от ЕС

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Видове правителства и парламентарни мнозинства
  2. Форми на парламентарен контрол
  3. Функции и роля на горната камара в двукамарните парламенти. Функции и роля на Държавния глава: президент или монарх
  4. Анализ
  5. Курсова работа

Литература по темите:

Дал, Р. А., За демокрацията, Изд. Обсидиан, София, 1999

Коларова, Р. Сравнително европейско управление, С. 2008

Дюверже, М. Полу-президентският режим. Унив. Изд. Св. Кл. Охридски, С. 1995

Линц, Х. Президентска или парламентарна демокрация, УИ "Св. Климент Охридски", 2010

Blondel, J. Comparative Government. P. Allen 1990

Lijphart, A. Patterns of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries. Yale UP, New haven 1999

Yves Mény. Le système politique français. LGDJ. 2019.

Pascal Delwit. La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours. 4e édition.Éditions de l'Université de Bruxelles

Nathalie Brack, Jean-Benoît Pilet, Jean-Michel de Waele. Les démocraties européennes - 3e éd. - Institutions, élections et partis politiques: Institutions, élections et partis politiques. ARMAND COLIN. 2015.