POLB171 Семинар: Единен европейски пазар

Анотация:

Самостоятелната работа има за цел да разшири и задълбочи познанията на студентите в материята на същността, създаването и функционирането на единния европейски пазар и по-конкретно с ролята и мястото на Митническия съюз като определящ фактор в европейския социално-икономически модел. В нейния фокус е самостоятелната работа на студентите по отношение на анализиране на четирите свободи на движение на пазара и предизвикателствата пред “новите страни от 5-тото разширяване на ЕС и интеграцията на някои балкански страни.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р
гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципите и етапите на формиране на единния европейски пазар. Да познават същността, еволюцията и спецификата на отделните производствени фактори в рамките на пазара

2) могат:

• да анализират как функционира единния европейски пазар, като свободно и подробно изследват движението на основните производствени фактори в ЕС.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. 03.2011 Insurance, EU CommissionStudy on the Costs and Benefits of Potential Changes to Distribution Rules for Insurance Investment Products and other Non-MIFID Packaged Retail Investment Products, 09.2010 Retail financial services

2. EIOPA Report on the fifth Quantitative Impact Study (QIS5),

3. Final Evaluation of the Competitiveness and Innovation Framework Programme, December 2011, Brassels

4. Final evaluation of the Intelligent Energy - Europe II Programme within the Competitiveness and Innovation Framework Programme, June 2011, Brassels

5. Kaeding M. Towards an effective European single market. Implementing the various forms of European Policy instruments across member states, Wiesbaden, Springer VS, 2013.

6. Mayes D. G., The evolution of the single European market, E. Elgar Publishers, 1997.

7. Monitoring prices, costs and volumes of trading and post-trading services, Brassels, 2011

8. Study on the feasibility of reducing obstacles to the transfer of assets within a cross border banking group during a financial crisis. 04.2010, Banking

9. Study report on rapid information exchange on counterfeiting and piracy , 08.2010 Enforcement of rights

Средства за оценяване:

Крайната оценка за самостоятелната работа се получава след разработване на курсова работа или проект по предварително зададена тема и нейната защита пред преподавателя в курса. В началото на семестъра преподавателят публикува тематични области за курсови работи и проекти, както и обща литература към тези области. Студентите трябва да изберат някоя от тематичните области и да се консултират с преподавателя за конкретно заглавие и структура на курсовата работа.След уточняването на тема и план за курсовата работа студентите получават допълнителна литература.