POLB170 Семинар: Политическата система на ЕС: Партии и групи на интереси в демокрацията на ЕС

Анотация:

Курсът ще насочи студентите към самостоятелна изследователска работа в областта на политическия процес и политическата система на ЕС. Ще разшири и задълбочи знанията им за европейските политически партии на трите равнища на организация – национално, представителство в Европейския парламент, транснационални европейски партии.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Развитие и състояние на европейски партии и групи на интереси

2) могат:

• самостоятелно да подготвят анализи и изследвания на важни политически процеси и политики в рамките на ЕС

• да работят с различни източници на информация

• да систематизират налична литература по изследван проблем


Предварителни изисквания:
Не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на водещата концепция за Европейския съюз като политическа система и ролята на политическите партии и групите на интереси за развитие на демократичните процеси в ЕС
  2. Студентите провеждат собствено проучване по избраната от тях тема на база: – Литература от предоставената библиография – Информация в интернет (официални резултати, партийни документи, анализи и коментари) Теми: 1. Европейска партия Европейска народна партия; Пария на европейските социалисти; Европейска либерална, демократична и реформистка партия; Европейска зелена партия; Европейска левица; Европейски консерватори и реформисти; Европейски свободен алианс; Европейска демократическа партия 2. Основни политически партии и партийната система на една от страните-членки на ЕС 3. Представителството на интереси и съответните групи на интереси в ЕС Професионални интереси и трудови интереси в ЕС (европейски синдикати) Граждански интереси Бизнес интереси (европейски съюзи на работодатели) Териториални интереси в ЕС Екологични интереси Интереси на потребителите

Литература по темите:

ХИКС, Саймън, Политическата система на Европейския съюз. Изд. Парадигма, София 2007 г. глава 1, 5, 6 и 7

ШМИТЕР, Ф. Една европейска демокрация: Защо и как?, сп. ПИ, бр. 4, 2007, с. 31-52

КАНЕВ, Добрин, Бъдещето на Европа: Мястото на европейските политически партии, в: Дебатът за бъдещето на Европа, АСКЕБ, София 2003

КОЛАРОВА, Р., Сравнително европейско управление, С. Мултипринт, с. 53-173.

ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА, Катя, Европейският модел на лобиране и представителството на интереси в ЕС. В: Лобиране и лобистки практики, Изд. Институт за икономическа политика, София 2007 г.

КАНЕВ, Добрин, Българските евроизбори 2009, сп. Политически изследвания, бр. 1-2, 2009, с.127-140

KANEV, Dobrin, European Parliament Elections as ‘Second Order Elections’? The Bulgarian Case of 2007, in: Adapting to Integration in an Enlarged European Union. Volume 2: Adapting the Enlarged Union to the Citizen. Ed. by Krassimir Y. Nikolov, Sofia 2008, pp. 54-63.

ГЕОРГИЕВА, П., Първите избори за Европейски парламент в България, сп. ПИ, бр. 2, 2007, с. 71-82

Политическите партии и демокрацията. Антология. Съст. С. Малинов, БУП, НБУ, С. 2007

АСЕНОВ, С., Политическите партии. Теоретични и практически аспекти, Авангард Прима, С. 2010

ЗИЕЛОНКА, Я., Качеството на демокрацията след присъединяването към ЕС, сп. ПИ, бр. 3, 2007, с. 27-48

КАРАСИМЕОНОВ, Георги, Политическите партии. Обща теория. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 1993

СТОИМЕНОВ, Георги, Европейската народна партия., в Бюлетин Европа, Център за Европейски Изследвания, Октомври 1996 г.

СТОИМЕНОВ, Георги, Европейската социалистическа партия. В: Бюлетин Европа, Център за Европейски Изследвания, Септември 1995г.

ТОДОРОВ, Антоний, Ролята на политическите партии за присъединяването на България към ЕС. Център за изследване на демокрацията. С. 1999

HIX, S. and C. LORD. Political Parties in the European Union. Macmillan 1997

Средства за оценяване:

Курсова работа