POLB156 Политическа система на ЕС: Парти и групи на интереси в демокрацията на ЕС

Анотация:

Курсът ще запознае студентите с проблемите на възникването и развитието на партийната система на ЕС и нейната специфична среда, както и с функционирането на партийната политика и на политиката на интереси в Съюза.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Успешно завършилите курса студенти ще знаят съществените характеристики на процеса на възникване и развитие на политическата система на ЕС, ролята на европейските политически партии и на групите на интереси на европейско равнище в тази система. Ще познават правилата и протичането на избори за ЕП.

2) могат:

Ще могат да анализират детайлно партиите в ЕС на три равнища – като европейски национални партии, като транснационални европейски партии, като политически групи в Европейския парламент.


Предварителни изисквания:
Общи знания за ЕС

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Представяне на курса, неговите цели и изисквания. Организация и планиране на семинарните занятия. 2. ЕС като политическа система. Функции и структури. 3. ЕС като демокрация: модели за обяснение. Пътища за „демократизиране” на ЕС. Институции и партии в ЕС. 4. Европейски политически партии 1: От национално към европейско равнище. 5. Европейски политически партии 2: Европейски партии и партийни федерации. Отношение към националните партии. В 6. Избори за Европейски парламент. Специфики на изборите за Европейски парламент. 7. Групи на интереси в европейските страни и представителство на интереси в ЕС 1. Същност, структура и типология на групите на интереси в европейските страни. 8. Групи на интереси в европейските страни и представителство на интереси в ЕС 2. Процесът на вземане на решения в ЕС и канали на влияние на интересите.
  2. 9. Европейските транснационални партии и техните политически групи в ЕП 1 Европейска народна партия, Партия на европейските социалисти, Европейска либерална партия. 10. Европейските транснационални партии и техните политически групи в ЕП - Алианс на европейски консерватори и реформисти, Европейска демократическа партия, Алианс за Европа на нациите 11.Европейските транснационални партии и техните политически групи в ЕП - Европейска зелена партия, Партия на европейската левица, Европейски свободен алианс, 12. Интереси и групи на интереси в ЕС Бизнес интереси, професионални интереси и трудови интереси в ЕС - форми на организация 13.Граждански интереси и териториални интереси в ЕС - форми на организация 14. Екологични интереси. Интереси на потребителите - форми на организация
  3. Тест

Литература по темите:

ХИКС, Саймън, Политическата система на Европейския съюз. Изд. Парадигма, София 2007 г. глава 1, 5, 6 и 7

ШМИТЕР, Ф. Една европейска демокрация: Защо и как?, сп. ПИ, бр. 4, 2007, с. 31-52

КАНЕВ, Добрин, Бъдещето на Европа: Мястото на европейските политически партии, в: Дебатът за бъдещето на Европа, АСКЕБ, София 2003

КОЛАРОВА, Р., Сравнително европейско управление, С. Мултипринт, с. 53-173.

ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА, Катя, Европейският модел на лобиране и представителството на интереси в ЕС. В: Лобиране и лобистки практики, Изд. Институт за икономическа политика, София 2007 г.

КАНЕВ, Добрин, Българските евроизбори 2009, сп. Политически изследвания, бр. 1-2, 2009, с.127-140

KANEV, Dobrin, European Parliament Elections as ‘Second Order Elections’? The Bulgarian Case of 2007, in: Adapting to Integration in an Enlarged European Union. Volume 2: Adapting the Enlarged Union to the Citizen. Ed. by Krassimir Y. Nikolov, Sofia 2008, pp. 54-63.

ГЕОРГИЕВА, П., Първите избори за Европейски парламент в България, сп. ПИ, бр. 2, 2007, с. 71-82

Политическите партии и демокрацията. Антология. Съст. С. Малинов, БУП, НБУ, С. 2007

АСЕНОВ, С., Политическите партии. Теоретични и практически аспекти, Авангард Прима, С. 2010

ЗИЕЛОНКА, Я., Качеството на демокрацията след присъединяването към ЕС, сп. ПИ, бр. 3, 2007, с. 27-48

КАРАСИМЕОНОВ, Георги, Политическите партии. Обща теория. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 1993

СТОИМЕНОВ, Георги, Европейската народна партия., в Бюлетин Европа, Център за Европейски Изследвания, Октомври 1996 г.

СТОИМЕНОВ, Георги, Европейската социалистическа партия. В: Бюлетин Европа, Център за Европейски Изследвания, Септември 1995г.

ТОДОРОВ, Антоний, Ролята на политическите партии за присъединяването на България към ЕС. Център за изследване на демокрацията. С. 1999

HIX, S. and C. LORD. Political Parties in the European Union. Macmillan 1997

GREENWOOD, J. Representing Interests in the European Union. Macmillan 1997

GAFFNEY, J. (ed.). Political Parties and the European Community. London, Routledge 1996

Средства за оценяване:

Тест 50%

Презентация 50%