POLB336 Самостоятелна работа "Политически теории за европейската интеграция"

Анотация:

Самостоятелната работа е свързана с курс "Политически теории за управление на ЕС", който ориентира студентите в общото пространство на политическите и икономическите идеи за развитие на интеграционните процеси след 90-те години на 20 век

• Формира теоретичен апарат за анализиране на връзките между политиката и икономиката в рамките на европейската интеграция;

• Запознава с основни концепции за развитие на интеграционните процеси;

• Дава общи и специализирани знания в областта на развитие на интеграционните процеси и връзката им с формирането на общите политики;

• Цели създаване и формиране на умения за проследяване и анализиране на генеалогията на проблемите, възникнали в резултат на развитие на интеграцията.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно защитилите самостоятелната работа студенти:

Ще знаят:

- основните концепции за анализиране на процесите на увропейска интеграция;

- основните етапи в интеграционните процеси и развитието на общите политики;

Ще умеят:

- да анализират генеалогията на проблемите, които възникват в процеса на интеграция;

- ще анализират развитието на различните политически, икономически и културни пространства в обединена Европа.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Борисов, Орлин, Международни договори, сключвани от Европейския съюз. София, 1994.

2. Георгиев, Д., Европейската икономическа общност: международноправна характеристика. София, 1986.

3. Григорова, Ж., Протекционизъм и конкуренция на Балканите през ХХ-ти век. София, 1989.

4. Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите. София, 1996.

5. Как да водим преговори за присъединяване към Европейския съюз. София, 1998.

6. Основи на европейската интеграция.(колектив, ред. Ружа Иванова) София, I-во изд. 1994, II-ро изд. 1998.

7. Основното за европейския съюз. (под общата редакция на Пенка Караиванова) София, 1998.

8. Перспективи за разширяването на Европейския съюз на Изток. София, 2002.

9. Попова, Жасмин, Основи на правото на Европейския съюз. София, 1997.

10. Приобщаването на България към Европейския съюз: политически, икономически и правни проблеми. София, 1996.

11. Тодоров, Антоний (ред.), Конструкцията на разширения Европейски съюз. София, 2003.

Средства за оценяване:

Оценката е текуща и ще се състои от 2 компонента:

- писмен текст по избрана от студента тема в размер от 5 до 7 страници, с трите имена, факултетен номер и литература (темите са публикувани)

- мултимедийна презентация на текста между 10 и 15 минути.

Темите трябва да бъдат качени на указаното място в указания срок.

Ако някой по една или друга причина не е направил презентация е нужно да представи текст в размер на 20 страници и литература.