VIPB579 Плакат: пропаганда

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със спецификата на пропагандните и агитационни печатни материали, в частност - плаката.

Пропагандата е вид послание, целящо да въздейства на мнението или поведението на хората във връзка с някаква кауза или позиция, която облагодетелства дадена група или личност. Често вместо безпристрастни и доказани факти, пропагандата може да представи съзнателно манипулирана информация с цел заблуда на обществото.

През време на обучението си в курса студентите се запознават с изразните стедства, шрифтови образци и илюстративни подходи за изграждане на визуалната символика. Голяма час от обучението е с практическа насоченост и има за цел, студентите да резлизират няколко визуализации - пропагандни плакати и агитационни материали по зададени теми.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да имат позанания за историята и видове пропаганда;

• Да имат познания за използването на различни графични и илюстратиивни модели, шрифтове и цветови гами, специфика при изграцдането на композиицията в пропаганния плакат;

2) могат:

• Да създават пропагандни и агитационни материали по актуални социални теми;

• Да експериментират при създаването на пропагандните печатни материали, като създават нетрадиционни такива или използват дриги форми на агитация, различна от печатната;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: