ADMB503 Публични финанси

Анотация:

"Публични финанси" е наука за публичните (обществените) разходи и алтернативите за тяхното финансиране.

Съвременната държава е натоварена с много важни функции:

- алокация (разполагане) на ресурси (когато пазарът се “проваля”);

- преразпределение (обикновено, пазарното разпределение на дохода и богатството не съответства на възгледите на хората за социална справедливост);

- макроикономическа стабилизация (оставен сам на себе си, пазарът е склонен към определени флуктуации на макроикономическо ниво, съпроводени с безработица, инфлация, смущения в платежния баланс и т.н.).

Осъществявайки своята дейност държавата прави разходи и облага своите поданици с данъци.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Юлияна Гълъбинова  д-р
гл. ас. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят: основните функции на съвременната държава; механизмите за вземане на колективни (публични) решения; главните направления на публичните разходи; модерните подходи и методи за рационализиране на публичния сектор; принципите на данъчното облагане; по-важните алтернативи на данъчното облагане; детерминантите на реалното разпределение на данъчното бреме в съвременния свят; възможностите за оптимизация на данъчното облагане; данъчната система на Р. България; проблемите на фискалната децентрализация и бюджетния процес.

2. Могат: да разбират разходната политика на съвременната държава; да се ориентират в дебрите на данъчната идеология и да работят с “данъчния кодекс”; да решават конкретни казуси по фискална децентрализация и бюджетен процес.


Предварителни изисквания:
Микроикономика;

Макроикономика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Браун, Ч.В. и П.М. Джаксън, Икономика на публичния сектор, С., ИК “ПъблишСайСет-Агри” ООД, 1998.

2.Брусарски, Р.Й., Теория на публичните финанси, УИ “Стопанство”, С., 2007.

3.Брусарски, Р.Й., Основи на данъчното облагане, ИК “Люрен”, С., 1993.

4.Брусарски, Р.Й, Концептуални основи на прогресивното данъчно облагане: Теория за жертвата, УИ “Стопанство”, С., 1997.

5.Брусарски, Р.Й, Анализ “Разходи – Ползи”, УИ “Стопанство”, С., 2003.

6.Манлиев, Г., Икономика на публичния сектор, ИК “КИНГ”, С., 2009.

7.Мъсгрейв, Р.А. и П.Б. Мъсгрейв, Държавни финанси – теория и практика, Изд. “Отворено общество”, С., 1999.

8.Стиглиц, Дж.Е., Икономика на държавния сектор, УИ “Стопанство”, С., 1996.

9.Cullis, J.G. and Ph. R. Jones, Public Finance and Public Choice: analytical perspectives, McGraw-Hill International (UK) Ltd., 1992.

10.Hyman, D.N., Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, The Dryden Press, 1999.

11.Rosen, H.S., Public Finance, Irwin / McGraw-Hill, 1999.

Средства за оценяване: