BABB507 Компютърни приложения в бизнеса

Анотация:

В курса се представят актуални понятия, технологии и проблеми, свързани с използването на ИТ в бизнеса. Обсъждат се информационната сигурност, интелектуалната собственост в дигиталната ера, спецификите на системите за управление на бизнеса, електронните плащания, електронната търговия, бизнес комуникации, интернет на нещата и др. Целта е студентите да бъдат подготвени за използване на съвременни технологии и компютърни приложения в бъдещата си работа.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

=== знаят

• Основни понятия и принципи от ИТ

• Способи за информационна защита

• Видове системи и тяхното приложение в бизнеса

• Възможности пред бизнеса, свързани с навлизането на ИТ

=== могат

• Да извършват професионална дейност с използване на специализирани компютърни приложения

• Да участват в планиране и развитие на информационни системи за конкретен бизнес, с който се занимават
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

в Мудъл НБУ

Средства за оценяване:

текущо оценяване - 2 оценки от презентации на семинари (освобождават от изпит)

финално оценяване (изпит) - електронен тест в Мудъл (върху целия материал) и писмено разработване на тема от конспекта (в зала, по време на изпита)