PRNB006 Информация и новини

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа :

• Проблемни ракурси на темата – 20 часа

• Семинари – 10 часа

• Студентите ще бъдат запознати с основите на новинарството и методите за събиране на информация

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да боравят коректно с източниците на новината

2) могат:

Да анализират новини


Предварителни изисквания:
Да имат езикова култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. .Обществено развитие и потребност от информация
 2. Журналистическата информация – стока или човешко право
 3. Фактът, съобщението, новината
 4. Учението за новината
 5. Структура на новината
 6. Подборът на новините
 7. Обработване на новината
 8. Писане на новини
 9. Новини, митове и общество
 10. Новинарските източници
 11. Цитатите са неделима част от новинарството
 12. Новинарският стил
 13. Репортери и кореспонденти
 14. Кодекси на новинарско поведение
 15. Редактиране на новинарски текстове

Литература по темите:

ОСНОВНА:

1.Борисова, Е. Жанрове в медиите. Шумен, 2007.

2.Ван Дийк, Т. Новината като дискурс. - СЖ ,1991,бр. 1-4.

3.Граматика на журналистиката. С., 1996.

4. Ефремов, Е. Журналистическото редактиране. С., 2003.

5. Златева, М., В. Бондиков. Новини и сондажи. С., 1998.

6. Златева, М. Репортерство, репортер, репортаж. С., 1996.

7. Капон, Р. Ръководство за писане на новини. С., 1999.

8. Кардоуни, Дж. Как се правят новините. С., 1993.

9. Лули, Дж. Новини на деня, вечни истории. С., 2003.

10. Мерил, Дж. Журналистическа етика. С., 2007.

11. Наръчник за журналисти от централна и източна Европа. С., 1992.

12. Панайотов, Т. Български издатели и журналисти. С., 2013.

13. Симеонов, Вл. Журналистиката. С., 1999.

14. Симеонов, Вл. Пресжурналистика. С., 2010.

15. Терзиев, Св. Агенционна журналистика. С., 2006.

16. Фокс, У. Как се пишат новини. С., 2003.

ДОПЪЛНИТЕЛНА:

17. Мавродиева, И., Й. Тишева. Академичната комуникация. С., 2010.

18. Рус - Мол, Щ., И. Инджов. Въведение в Журналистиката. С., 2012.

19. Харкъп, Т. Журналистиката. Принципи и практика. С., 2009.

20. Янакиев, М. Как да редактираме свой или несвой текст. С., 1994.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50% (ПРЕЗЕНТАЦИЯ, РЕФЕРАТ, ЕСЕ)

КУРСОВА РАБОТА 50% (работата да отговаря на условията на академичното писане)