NPRN507 Вербална и невербална комуникация

Анотация:

• Основната цел на курса е да запознае студентите с двата паралелни канала на информация – вербален и невербален в общуването лице в лице.

• На тази основа се цели и повишаване на комуникативната компетентност, която представлява социално умение, съчетаващо знания и прилагането им посредством двата паралелни канала на общуване – вербален и невербален, в директните социални взаимодействия.

• Студентите ще научат на какви принципи се основава конструирането на вербални послания и защо посланието не е това, което изпращаме, а това, което другите получават

• Студентите се запознават и с теорията за кодиране и декодиране на основните елементи от невербалните модалности – проксемика; кинесика; параезик; тактилна; обонятелна и цивилизационна.

• Курсът дава възможност за откриване на възможности за съчетаване на двата информационни канала в сложни поведенчески модели, адекватни на различните ситуации.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Принципите за формулиране на вербални познания

• Теорията за невербалната комуникация

• Основните елементи на езика на тялото, разпределени в невербалните модалности

• Ролята на социалния контекст за декодиране на невербалните сигнали

2) могат:

• Успешно завършилите курса студенти ще повишат сензитивността си към интегралността на човешката комуникация

• Студентите ще повишат социално-комуникативната си компетентност

• Ще могат адекватно да кодират и декодират вербални и невербални сигнали на човешкото поведение


Предварителни изисквания:
• Да имат основни понятия за човешката природа

• Да са преминали през обучение по социална психология

• Да са запознати с основите на социологиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аргайл, Майкъл. (1989). Анатомия на човешките взаимоотношения. С.

2. Богданов, Богдан. (1999). Литературата на елинизма. С.

3. Бондиков, Венцислав. (2007). Манипулации в комуникацията. Изд. „Сиела”. С.

4. Борозина, Галина. (!999). Психология делового общения. М.

5. Гилгорд, Д. (2004). Харизмата. С.

6. Джалдети, Азаря, Василев, Веселин. и Стаматов, Румен. (1992). Психология. С.

7. Долто, Франсоаз. (2005). Несъзнавания образ на тялото. С.

8. Игнатов, Марин. (1990). Интензивно общуване и личностна промяна. С.

9. Йосифова, Росица. (2008). Мълчанието.С.

10. Райнов, Васил. (1993). Символното поведение на човека. С.

11. Руменчев, Величко. (2006). Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване. , С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски.

12. Стоицова, Толя. (1992). И усмивката може да бъде заповед, Как да се научим да дешифрираме езика на тялото.С.

13. Стоицова, Толя. (1998). Живеем с другите. Социалнопсихологични проблеми. НБУ, С.

14. Стоицова, Толя. (2001). Психология, С.

15. Стоицова, Толя (2004). Лице в лице с медиите. Изд. „Просвета”, С.

Средства за оценяване:

Есе

Практическа работа