NPRN503 Аудиовизуално творчество

Анотация:

Подготовка в областта на съвременната аудиовизуална комуникация. Запознаване и възпитаване на умения за боравене със зрителските потребности, работа с драматургия, изграждане на собствен поглед към жанровете в телевизията.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Андроника Мартонова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

а)познават:

- основните зрителски потребности в аудиовизиуалния комуникативен процес;

- основните творчески принципи;

- принципите на визуалната композиция

- принципите на визуалния разказ;

- аудиовизуалните и монажни изразни средства

б) умеят

- да водят визуален разказ

- да поставят правилно акцента в кадъра;

- да си служат с мизансцена

- да си служат с крупностите и монтажа
Предварителни изисквания:
Добро ниво на овладяване на български език, познаване на българската литература и кино; съвременни тенденции в световното кино и телевизия. Владеене на английски език е желателно.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Карайорданов, Георги. Кино и телевизионно операторско майсторство. С.:БНТ, 1999

- Мелтев, Михаил. Изразни средства на камерата. В:Годишник на деп. Масови комуникации, НБУ. 2009

- Мелтев, Михаил “Зрител и потребност”. С.: Годишник Масови комуникации, НБУ 2001

- Мелтев, Михаил. Телевизионен продуцент. С.: НБУ, 1999. 150 с.

- Монтегю, Айвъри. Светът на киното. С.: Наука и изкуство, 1971.

- Фингова, Светла. Монтажът на аудиовизуалното произведение. С.: НБУ, 2008

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

- Игнатовски, Владимир. Картина от светлина.С.:Валентин Траянов,2008

- Иванова, Поля. Телевизионни жанрове. С.:Университетско издателство”Св.Климент Охридски”. 2008

- Fischer, Heinz-Dietrich, Stefan Melnik. Entertainment - a Cross-Cultural Examination, N.Y.: Hasting House, 1979

-

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Проект за документалния фоторазказ

3. Тест ІІ

4. Проект за РЕКЛАМЕН КЛИП