ADVB509 Графичният дизайн в рекламата

Анотация:

Курсът е с практическа насоченост и въвежда в проблематиката на рекламната дизайнерска дейност, като запознава студентите накратко с историческото й развитие в Европа и САЩ. Разглежда творчеството на дизайнера в неговия двойнствен аспект, като се акцентира върху някои по-основни проблеми на рекламата, графичен дизайн и визуално комуникационните системи. Проследява съвременните тенденции на взаимоотношенията: дизайн - форми на рекламно изразяване.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ЩЕ ЗНАЯТ:

. След успешното завършване на курса студентите следва да притежават теоретични основни познания и практически умения за решение в областта на графичния дизайн като визуализация на рекламата.

2) ЩЕ МОГАТ:

Да усвоят основните похвати при решение на визуални рекламни задачи.


Предварителни изисквания:

-Oсновни познания по история на изкуството и архитектурата. Връзка между рекламна идея и нейното най-добро визуализиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет на дизайна. Сфери на действие. Основни критерии.сновни стилове в развитието на изкуството и архитектурата в края на ХIХ век и тяхното отражение в ХХ век. Връзка с визуализацията на рекламата. Визуална задача.
 2. Графичен дизайн на печатна реклама – задачи, проблеми, решения. Практическо упражнение – бързо решение на малка визуална задача.
 3. Композиция – видове. Баланс и дисбаланс.
 4. Каталози – видове, принципи на организация на архитектурата на каталога. Основни изисквания за всяка страница и корицата на каталога. Задание за проект.
 5. Петте принципа на дизайна. Етапи на графичния дизайн.
 6. Материали и печатни техники – възможности на съвремененния широкоформатен печат. Реклама и печат. Практика в Атиа Принт ООД
 7. Типография, типографско лого и шрифт. Елементи на шрифта.
 8. Основни шрифтове и тяхното визуално внушение. Реклама и шрифт.
 9. Визуална корпоративна индивидуалност – елементи, изграждане на цялостен образ на фирмата. Реклама и графичен дизайн
 10. По зададена визия – изграждане на цялостна визуална корпоративна индивидуалност с акцент върху каталога.
 11. Практична задача - реклама и визия
 12. Визуална и теоретична задача.

Литература по темите:

Райън,Уилям; Коновър, Тиъдър; Графичната Комуникация Днес; Първа и Втора част; Thomson &Delmar Learning ; Издание на български език

Дуо Дизайн ООД – том 1 и том 2

Райков, Здравко. Корпоративен имидж, Дармон, София, 2001, стр.33, 43

Джоанис, А., “Творческият процес в рекламата”, изд. “Ваньо Недков”, София, 1992 Кафтанджиев, Хр., Езикът на рекламата. Графика и текст. София, 1992.

Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. София, 2006.

Кийн, Джон. Медиите и демокрацията. София, 1999.

Петрова, Стефка. Парцелираност (сепаратизация) във вестникарския език. // Медиите и езикът. София, 1999.

Стоянов, Красимир. Езикова престижност и медийни манипулации. // Медиите и езикът. София, 1999.

Кафтанджиев, Хр., Тектът на печатната реклама. София, 1998.

Проп, Владимир, Морфология на приказката, София, 2001

Robert Kernen – Building better plots

Richard Blum – TV and Screenwriting

Linda Seger – Making a good script great

William Goldman – Adventures in the screen trade

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991

Сегела Ж., Холивуд пере най-добре. - София, 1991.

Schultz D. Strategic Advertising Campaigns. - Lincolnwood, 1991.

Sandage C.H., Fryburger V., Rotzll K. Advertising. Theory and Practice. - Homewood, 1979.

Bovee C., Arens W. Contemporary Advertising. - Richard D.Irwin.Inc., 1994

.

Средства за оценяване:

Визуални задачи за блиц идеи по зададена тема.

Контролни по теоретичната част.