ADVB605 Брандинг

Анотация:

Интензивните, технологизирани и глобални обороти, с които се движи бизнесът днес, налагат стандарти, чието покриване и надхвърляне определя мястото на марката ни в конкурентаната среда. Брандингът е част от маркетинга. Добрият брандинг не се случва от само себе си, ами е плод на изключителна стратегическа мисъл и блестящо планиране и визия за бъдещето.

Брандингът е част от маркетирането на марката. Марката е юредическо понятие. Брандът е стойността на марката Ви извън нейния предмет на дейност – услуга или продукт. Това е начинът, по който потребителят възприема, чувства и общува с марката Ви.

”Брандът е част от самия продукт – тази част, която битува между двете ни уши.”

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за основната типология и модели на брандинга и бранд мениджмънта, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

• за съвременните комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката;

• за организацията, управлението и структурата на един бранд, неговата роля, зависимости в общественото пространство;

2) умения:

• за създаване на собствени брандове;

• за анализ и оценка на съществуващи такива, без значение тяхната типология - корпоративен, продуктов, работодателски, национален, сити, политиески и др.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Какво е бранд? Разлика между лого, търговска марка и бранд.
 2. Брандингът като постоянен процес на сближаване на идентичността и имиджа.
 3. Корпоративен брандинг
 4. Продуктов брандинг
 5. Персонален брандинг
 6. Национален бранднг
 7. Сити брандинг
 8. Брандинг на луксозни стоки
 9. Политически брандинг
 10. Брандинг на общност и КСО
 11. Ребрандинг
 12. Brandbook
 13. Дигитален брандинг
 14. Представяне на самостоятелни проекти

Литература по темите:

1. Рийс, Ал, Лаура Рийс (2000). 22 неизменни закони на брандинга, С., Класика и стил.

2. Холт, Дългас (2010). Как марките се превръщат в икони, С., Bookmark.

3. Клайн Наоми, (2004). Без лого, С., Елементи.

4. Kapferer, J. N. (1992) Strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term.

London. Kogan Page

5. Kapferer, J.-N. (2004) The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity

Long Term. Kogan Page, UK

6. Keller, K.L. (2003) Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity,

Second Edition, Prentice Hall, USA.

7. Millman, D. (2011). Brand thinking and other noble pursuits, Allworth press

8. Ogilvy, D. (1985). Ogilvy on advertising, Vintage books