ADVB501 Рекламни изследвания

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Дисциплината “Рекламен мениджмънт” е адекватен образователен отговор на изискванията на работодателите в лицето на рекламни агенции, рекламодатели, медии, изследователски агенции и др. С оглед установеното статукво в рекламния бизнес, както и на очерталите се тенденции на фрагментиране на пазарите и на увеличаване на разходи за маркетинг, дисциплината има за цел да:

• Да запознае студентите с особеностите на рекламния бизнес в България и по света.

• Да запознае студентите с водещите теории и практики в света по отношение на пазарното позициониране.

• Да даде на студентите методи и подходи за управление на рекламния бюджет.

• Да даде на студентите алгоритъм и методология за разработване и управление на рекламни кампании.

• Да даде на бъдещите специалисти рамка за вземане на стратегически решения при управлението на рекламната кампания: На кого, къде и кога ще се рекламира?

• Да даде знания и практически умения на студентите по отношение формирането на медиямикс на рекламната кампания.

• Да даде практически умения за сравняване, подбор и комбиниране на рекламоносителите.

• Да даде практически умения за съставяне на медияграфик на рекламната кампания.

• Да даде знания и умения на студентите за оценка ефективността на рекламната кампания.

• Да запознае студентите с ролята и мястото на рекламата в комуникационния микс на организацията.

• Да даде практически умения за избор на рекламен слоган.

• Да запознае студентите с основните творчески решения в рекламата.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Елена Бойкова Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Значението и ролята на рекламата в съвременния маркетинг.

• Ролята на рекламния мениджмънт за налагане на марка (бренд).

• Алгоритъма на управление на рекламни кампании.

• Основните творчески изисквания пред рекламата.

2) могат:

• Да управляват ефективно рекламни кампании.

• Да определят оптимални рекламните разходи (рекламния бюджет).

• Да използват специфичен софтуер за медияпланиране на рекламни кампании.

• Да идентифицират, сравняват и комбинират най-подходящите медии и рекламоносители за дадена рекламна кампания.

• Да съставят медияграфик на рекламата кампания.

• Да измерват ефективността на рекламната кампания.

• Да разработват и избират най-ефективни рекламни послания.

• Да анализират елементите на визуалния мърчандайзинг и на рекламата на мястото на покупка, както и да планират и реализират концепции относно тези елементи.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Общи познания в областта на маркетинга и рекламата.

• Основни умения за работа с Excel.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А. Основна

1. Катранджиев, Хр., Медияпланиране на рекламата кампания, 2ро изд., УИ “Стопанство”, С., 2006

2. Катранджиев, Хр., Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания, УИ “Стопанство”, С., 2008.

Б. Допълнителна

1.век ­ век на хиперманипулацията. Сборник. Нов български университет, С., 2000.

2. Arens, W.F., Bovee, C.L., Contemporary Advertising. Fifth Edition, IRWIN, Homewood, Illinois, 1994.

3. Futrell, Ch., Fundamentals of Selling, Fourth edition, IRWIN, Homewood, IL, 1993.

4. Kurtz, D.L., H.R. Dodge, Fundamentals

5. Шульц, Д.Е., Танненбаум, Ст.И., Лаутенборн, Р.Ф., Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые коммуникации. ИНФРА-М, Москва, 2004 (1994).

Средства за оценяване:

ТЕСТ 1 ..50

ТЕСТ 2 ..50 %