ADVB501 Рекламни изследвания

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Под формата на лекции и множество примери от практиката студентите се запознават със същността, методиката на планирането, провеждането и анализа на рекламните изследвания, както и с основните разновидности маркетинговите изследвания (количествени и качествени).

Съществена част от курса е работата по реални казуси от практиката. Работата по тях помага на студентите да надградят наученото в теоретичната част от курса, прилагайки го на практика. Казусите са така подбрани, че изискват прилагането на различни методи и преминаването през всички етапи на една цялостна изследователска програма. В хода на работа по тези проекти студентите придобиват практически опит при разработването на изследователска програма и инструментариум, събирането, обработката и най-вече анализа на данни. Така те успяват да се „докоснат“ до същината на изследванията, разбират как да достигат до отговори и прозрения, които да им помогнат да създават все по-ефективни маркетингови решения със солидна стратегическа основа.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Елена Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Значението и ползата от провеждането на навременни рекламни изследвания.

• Предимствата и недостатъците на различните видове рекламни изследвания, които се прилагат в България и по света.

• Предимствата и недостатъците на разнообразните методи за събиране на данни

• Особеностите на различните видове извадки и начините за излъчване на извадка.

• Подходите за събиране, обработка и анализ на данни

2) могат:

• Да идентифицират информационните нужди на рекламния бизнес от информация.

• Да планират, организират и провеждат предварителни тестове на рекламата.

• Да планират, организират и провеждат последващи тестове на рекламата.

• Да планират, организират и провеждат следящи рекламни изследвания.

• Да планират, организират и провеждат тестове за оценка въздействието на опаковката на продуктите върху купувачите.

• Да планират, организират и провеждат изследвания за оценка на рекламната ефективност.

• Да анализират резултати от различни рекламни и маркетингови изследания.


Предварителни изисквания:
НямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в маркетинговите изследвания
 2. Видове изследвания
 3. Разработване на въпросник & Измервателни скали
 4. Тестване на рекламни концепции
 5. Мерки за изследване на рекламната ефективност
 6. "Турбулентност в комуникацията"
 7. Тестване на опаковки
 8. Изследвания тип "Употреба и нагласи"
 9. Цените и ценните реклами
 10. Основни маркетингови метрики
 11. Обсъждане на казуси
 12. Представяне на проекти

Литература по темите:

Желев, С., Маркетингови изследвания за маркетингови решения, Тракия-М

Желев., С., Маркетингови изследвания – кратък курс

Желев., С., Рекламни изследвания

Желев., С., Позиционирането - между желаното, възможното и действителното

Катранджиев, Хр., Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания, УИ “Стопанство”

Катранджиев, Хр., Типология на телевизионните зрители: методология и емпирични резултати, УИ “Стопанство”

Средства за оценяване: