ADVB505 Кредибилност на рекламната комуникация

Анотация:

Целта на курса по Кредибилност на рекламната комуникация е да запознае студентите със спецификите, условията и начините за провеждане на ефективна (постигаща целите) и ефикасна (оптимална от гледна точка на ресурси) рекламна комуникация.

Ключов елемент на всяка комуникация е доверието, което аудиторията на комуникацията имат в посланието, комуникатора, канала на комуникация и изживаването/взаимодействието при комуникацията. Често в практиката се пропускат възможности за поставяне на по-значими цели, а често и не се отчитат рисковете, във връзка с недостатъчно ниво на кредибилност на дадена рекламна комуникация. В тази връзка е ключово студентите да имат знания относно типовете кредибилност, критериите за възприемане и формиране на достоверност, и най-вече - начините за управление на кредибилността.

Курсът започва с въвеждащ преглед на концепцията за елементите на комуникацията – цел, реакция, аудитория, комунукатор, кой дава посланието, канал и честота. Всеки един от тези елементи следва да бъде отчетен при планиране на една ефективна и ефикасна комуникация. Отговорност на създаващия комуникацията е да планира възможностите и да предвиди рисковете относно кредибилността на рекламната комуникация.

Естествено продължение е разглеждането на всеки един от елементите на комуникацията – първоначална и продобита кредибиност и начините за анализа и управлението й. Всеки елемент има своята специфика, която ще бъде отчетена от гледна точка на изходната точка, планираната комуникация и интегрираната комуникация с аудиторията.

По време на курса се разглеждат релевантни канави (canvas) за описване и надграждане на комуникацията - Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Empathy Map Canvas.

В рамките на курса се разглеждат много примери за реални рекламни комуникации в България и по света, като комуникациите се анализират по всеки един от елементите. Студентите предлагат по аргументиран начин идеи за надграждане или подобрение на съответните реклани комуникации.

Дисциплината има за цел да осигури на студентите необходимите знания, подход и владеене на инструментите на анализ и управление на кредибилността на комуникацията.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Георги Малчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Елементите на комуникацията

• Критериите за ефективност и ефикасност на комуникацията

• Концепцията за кредибилност на елементите на комуникацията

• Начините за управление на кредибилността на всеки един елемент на комуникацията

• Как да ползват отделни канави - Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Empathy Map Canvas

2) могат

• Да разработват комуникация, отчитаща рисковете и потенциала на кредибилността на комуникацията

• Да планират подходи и да използват инструменти за повишаване на кредибилността на комуникацията

• Да участват по-ефективно в подготовката и реализацията на рекламна комуникация

• Да представят идеите си пред релевантната аудитория по ефективен и ефикасен начин
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания за знания и/или умения на студентите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Persuasive Communication: Second Edition, James Brian Stiff, Paul A. Mongeau

Consumer Behavior, Wayne D. Hoyer, Deborah J. Macnnis

Credibility: I’ve Lost It- Can I Rebuild it? Sandy Allgeier

Данни за рекламни комуникации от общодостъпни източници на информация, като: в. Капитал, сп. Мениджър и други, вкл. техни интернет ресурси

Страници на рекламни агенции (секция “portfolio”, “case studies”, “ кампании” - http://www.ddb.com/ddbsofia ; https://next-dc.com/work/ ; http://www.noblegraphics.eu/ ; http://www.all-channels.com/portfolio/ и други

Средства за оценяване:

Тест (анализ на рекламна комуникация - избор от няколко опции)

Групов проект (студентите сами създават проект на комуникация към избрана от тях аудитория, на която представят своя идея за рекламна комуникация)

Участия в лекции и проекти за самоподготовка