APLB554 Проект: Консумативна култура и реклама

Анотация:

• Курсът е замислен като практикум към курс APLB Консумативна култура. Студентите изработват свой проект за самостоятелно теренно изследване, посветено на някой от елементите на съвременната консумативна култура – напр. хранене, пазаруване, облекло и мода, съвременни техники на тялото, туризъм и др. Те самостоятелно реализират изследването в градска среда, преминавайки през всички негови етапи – от събирането на теренен материал, през обработването и анализирането му, до научната му интепретация в научен текст. По този начин студентите обогатяват получените в рамките на аудиторния курс свои знания, като същевременно се запознават с особеностите, методите, техниките и стиловете на полевата антропологична работа.

• Цели на курса:

- да обогати знанията на студентите за различните аспекти на съвременната консумативна култура в градска среда

- да формира практически умения за полева работа чрез самостоятелна подготовка и участие в теренно изследване, оформено като курсов проект

- да създаде компетенции за научен анализ и писане на научен текст

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• познават в детайли избран от тях елемент от съвременната консумативна култура (хранене, пазаруване, облекло и мода, съвременни техники на тялото, туризъм и др.) в контекста на българското постсоциалистическо общество

2) могат:

• да прилагат на практика най-важните антропологични методи

• да подготвят свое антропологично изследване; да събират теренен материал

• да го анализират и представят под формата на научен текст.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Определяне на темите за самостоятелна теренна работа.
  2. Подготвяне и представяне на въпросниците за теренното изследване
  3. Представяне на резултатите от студентските изследвания.

Литература по темите:

Федърстоун, Майк. Консумативна култура и постмодернизъм. С, НБУ, 2017

Кръстева-Благоева, Евгения, съст. и ред. Всичко за продан. Консумативната култура в България. С., НБУ, 2014