APLB558 Консумативна култура и реклама

Анотация:

Курсът представлява въведение в проблемите на консумативната култура и връзката й с постмодернизма. Представите за консумацията се разглеждат като част от модерния начин на мислене за свободата, избора и човешките права; очертават се връзките им с частно-публичната дихотомия, с отношенията индивид-колектив, както и с връзката между култура, икономика и общество . Тъй като концепцията за консумативната култура повдига въпроса за отношението между човешките нужди и социалното им задоволяване, тя се намира в центъра на съвременни идеологии като либарелизъм, консерватизъм и марксизъм. Курсът осветлява тези проблеми въз основа на теоритичен и емпиричен материал. Курсът се състои от два дяла. Първият е посветен на теориите за консумацията и историческото развитие на консумативната култура; очертават се най-важните разлики между нея и традиционния, преиндустриален тип култура. Вторият дял разглежда по отделно някои основни теми в изследването на консумативната култура (пазаруване, реклама, хранене, туризъм, моди, вкусове и стилове). Като важен елемент от този дял са предвидени няколко семинара по посочените теми, в които студентите ще имат възможност да подготвят есе върху литература и да го представят пред колегите си. Курсът въвежда редица важни понятия като : модернизъм и постмодернизъм, консумативна култура, масова култура, всекидневна култура, глобализция, локализация. Студентите получават възможност да изследват самостоятелно различни елементи на консумативната култура в градска среда в България като : промените в храната и начините на хранене на българина и отношението към тях, представи за свободното време, пазаруването и рекламата като културен дискурс и т.н. Чрез тази самостоятелна работа освен конкретни познания, те ще придобият и практически умения за теренна работа в градска среда.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теориите за консумацията и историческото развитие на консумативната култура, както и най-важните разлики между нея и традиционния, преидиндустриален тип култура

• значението на важни понятия като : модернизъм и постмодернизъм, консумативна култура, масова култура, всекидневна култура, глобализация, локализация, хибридност и др.

• познават особеностите на консумативната култура в контекста на постсоциалистическа България

2) могат:

• да четат критично, да анализират и представят основните тези на научен антропологичен текст на английски език

• да подготвят и представят пред колегите си свой реферат по поставената тема
Предварителни изисквания:
да притежават основни познания за човешките общества и култури в контекста на антропологическия анализ

• да ползват английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Консумативна култура - обща характеристика, теории, понятия
 2. Пазар и пазаруване
 3. Пазар и пазаруване
 4. Реклама
 5. Реклама
 6. Облекло и мода
 7. Храна и хранене
 8. Туризъм
 9. Туризъм
 10. Вкус и стил
 11. Вкус и стил
 12. Тялото
 13. Тялото
 14. Текущ контрол

Литература по темите:

Основна литература:

Ападурай, А. Свободната модерност. Културни измерения на глобализацията. Лик, 2006.

Банков, К. Консумативното общество. Лик, 2009

Федърстоун, М., Лаш, С. и Р. Робертсън. Глобални модерности. Критика и хуманизъм, 2004.

Corrigan, P. The Sociology of Consumption. Sage Publications, London, 1997.

Допълнителна литература:

Bhubha,H.K. The Location of Culture. London, 1994.

Bourdieu, P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.1989

Campbell, C. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumarism. Oxford, 1987.

Cooke, P. Back to the Future: Modernity, Postmodernity and Locality. London, 1990.

de Certeau, M. The Practice and Everyday Life. Berkeley : California University Press, 1984.

Douglas, M. (еd). Food in the Social Order. Russell Sage, 1984

Emerson, R., L. Fast Food - The Endless Shakeout. New York, 1982

Ewen, S. Captains of Consciousness: Advertising and the Social Roots of Consumer Culture. New York. 1976

Featherstone, M. Consumer Culture and Postmodernism. London, 1991.

Featherstone, M. The body. Social process and cultural theory, 1982, 170-196.

Featherstone, M., Scott Lash and Roland Robertson (eds.) Global Modernities. London, 1995

Featherstone, M. (ed.) Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London, 1990

Lury, C. Consuming Cultures. Polity Press, Cambridge, 1996.

Miller, D. Material culture and mass consumption. Oxford: Blackwell, 1987.

Featherstone, M. and Burrows, R. (eds.) Cyberbodies, Cyberspace and Cyberpunk. London, 1995.

Fischler, Cl. L’homnivore. Le gout, la cuisine et le corps. Paris,1993

Giddens, A. The Consequences of Modernity. Cambridge, 1990.

Giddens, A. Modernity and Self - Identity. Cambridge, 1991.

Golding, P. (ed.) Communicating Politics. 1986.

Inglehard, R. Modernization and Postmodernization. Princeton, 1997

Kellner, D. Critical theory, commodities and the consumer society. In: Theory, Culture and Society 1, 1983, 3.

King, A. (ed.) Culture, Globalization and the World System. London, 1991

Lash, S. and J. Friedman (eds.). Modernity and Identity. Oxford, 1992

Levenstein, H. The Paradox of Plenty: A Social History of Eating in Modern America. New York, 1992

Murcott, A (еd). The Sociology of Food and Eating, 1983

R.Robertson. Globalization. London, 1992

Slater, D. Consumer Culture and Modernity. Polity Press, Cambridge, 1997.

Thompson, J.B. Ideology and modern culture: Critical social theory in the ear of mass communication. Cambridge: Polity Press. 1990

Бек, У. Що е глобализация? Заблудите на глобализма – отговори на глобализацията. С., 2002.

Беновска-Събкова, М. Политически преход и всекидневна култура. С., 2001.

В края на века. Големите умове на нашето време за света и неговото бъдеще. С., 1998.

Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма. С., 1993

Гелнер, Е. Нации и национализъм. С., 1999

Кръстева-Благоева, Е. Българите и Макдоналдс : антропологически аспекти. – Българска етнология, 2001, 1, 26-38

Кръстева-Благоева, Евгения 2005: Култура на “бързото” и “бавното” хранене на българина в началото на XXI век. – В: “Антропологични изследвания”, т. VI, , 50-73

Латур, Б. Никога не сме били модерни. С., 1994

Фуко, М. Генеалогия на модерността. С., 1992.