ADMB050 Практики в местното самоуправление

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Организационните стандарти за конструиране на местната власт.

• Практическите стъпки за изграждането на стратегия за местно социално-икономическо развитие.

• Българските и международни практики за създаване на структура на местната администрация.

• Методите за решаването на конкретни практически казуси

Цели на курса:

• Да даде на студентите практически знания и умения за организацията и управлението на местната власт.

• Да свърже възникването на практически проблем с точния теоретически способ за неговото решаване.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви методи да използват при решаването на конкретен практически казус;

• Как се осъществяват междуобщинските връзки и сътрудничество при решаването на проблеми от съвместно значение;

• Кои са стъпките при реализирането на международното сътрудничество на общинско ниво;

2) могат:

• Да създават планове с основните параметри на общински стратегии да развитие;

• Да изграждат основните елементи на административни структури за общинско управление и развитие;

• Да решават конкретни практически задачи, използвайки съвременни методи;


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Горгиев, Л. Регионални и общински несъответствия. С., Планета – 3. 2012 г.

2. Монев, Петко. Местно управление и самоуправление. В., Наука и икономика, 2013 г.

3. Иванов, Хр. Управление или самоуправление на местната власт в Република България. http://ebox.nbu.bg/pa2013/2_X.Ivanov.pdf

4. Местно управление и местна администрация. http://www.bg-ikonomika.com/2011/04/6_06.html

5. Калинова, Диляна. Регионално ниво на управление. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp10/7/7-25.pdf

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ЕСЕ 40% 40%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 40% 60%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ

УЧАСТИЕ В ДИСКУСИИТЕ 20%