ADMB751 Европейски пазар на труда

Анотация:

ЦЕЛИ

• Да познават характеристиките на пазара на труда.

• Да различават гледни точки относно развитието на европейския пазар на труда.

• Да дискутират въпроси, свързани с тенденциите на ЕС пазар на труда.

• Да анализират статистическа информация за пазарите на труда в различни европейски държави.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р
гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните участници в съвременния пазар на труда

• Кои са основните проблеми на Европейския пазар на труда

• Как пазарът на труда в България се различава от пазара на труда в Европа

• Кои са основните характеристики на пазара на труда

2) могат:

• Да събират и анализират информация за пазара на труда

• Да правят сравнителене анализ на пазарите на труда в Европа


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Трудов пазар - същност и видове
 2. Европейски пазар на труда
 3. Развитие на пазара на труда в Европа
 4. Права на работниците в Европейския съюз
 5. Основни фактори, влияещи на пазара на труда в Европа.
 6. Тенденции на пазарите на труда в ЕС
 7. Европейска политика по заетостта и Европейска стратегия по заетост
 8. Европейски социален фонд
 9. Институции на пазара на труда в ЕС
 10. Текущ контрол-тест
 11. Инициатива за младежка заетост. Гаранция за младежта
 12. Активно остаряване
 13. Равнопоставеност на европийския трудов пазар. Подходът джендър мейнстрийминг
 14. Презентиране на курсови работи
 15. Презентиране на курсови работи

Литература по темите:

Основна литература:

European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Labour Market Developments in Europe 2013, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/.

European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Labour Market Developments in Europe, 2012,

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/introduction

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/EU_labour_force_survey

БСК, Анализ на изходното състояние и тенденции на пазара на труда и работната

МТСП Националната стратегия за демографско развитие за периода 2005 – 2015г.

МТСП Отчет за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България - 2006 – 2020 г. Отчетен период 2009 г.

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005 – 2015;

Л. Дулевски. Пазарът на труда. изд.Тракия.,С.2009

ИСС. Антикризисни мерки на пазара на труда - опитът на страни членки на ЕС 2010г.

ИСС. Пазарът на труда в условията на финансова и икономическа криза – предизвикателства и възможни решения .

ИСС. Актуалните проблеми и политики на пазара на труда - 2009г.

Допълнителна литература:

Agell, J. (1999), "on the Benefits for Rigid Labour Markets: Norms, Market Failures and Social Insurance", The Economic Journal, Vol. 109, pp.143-164.

Algan, Y. and P. Cahuc, (2009), "Civic Virtue and Labor Market Institutions," American Economic Journal: Macroeconomics, American Economic Association, vol. 1(1), pp. 111-45.

Arulampalam, W. and A. Booth (1998), "Training and Labour Market Flexibility: Is There a Trade-Off?", British Journal of Industrial Relations, Vol. 36 (4), pp. 521—36.

Atkinson, A. and Micklewright, J. (1991) "Unemployment compensation and labor market transitions: A critical review", Journal of Economic Literature, Vol. 29, pp. 1679-1727.

Bertola, G. (1999), "Microeconomic perspectives on aggregate labor markets", in O. Ashenfelter & D. Card (eds.) Handbook of Labor Economics, edition 1, volume 3, chapter 45, pp. 2985-3028, Elsevier.

Bertola. G., E. Blau, and L. Kalm, (2002), "Labor market institutions and demographic employment", NBER Working Paper no. 9043, Cambridge, MA.

Bertola, G., and R. Rogerson, (1997), "Institutions and labour reallocation", European Economic Review, Vol. 41, pp. 1147-71.

Bertola, G. and T. Boeri (2002) “EMU Labour Markets Two Years On: Microeconomics Tensions and Institutional Evolution”, in Buti, M. and Sapir, A. (eds.) EMU and Economic Policy in Europe, Edward Elgar.

Kluve, J., (2006), "The effectiveness of European active labor market policy", IZA WP 2018, IZA, Bonn.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат от представянето му през семестъра (доклад и презентация).

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – финален тест и практически

курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.