BAFB567 Практика: Счетоводство и одит

Анотация:

Целта на практиката е да обобщава получените теоретични знания в областта на счетоводството и контолинга, като им придава подчертана практическа насоченост. Тя спомага за разширяване и развиване на получените в учебния процес теоретико-методологически знания по счетоводство и контролинг, като осигурява условия, близки до реалната икономическа среда. Чрез нея се дава възможност на обучаваните да работят в сходни с практиката условия, опознавайки съвременните достижения в областта на счетоводството и контолинга.

Разработването на практиката ще спомогне за затвърждаване на знанията и уменията на студентите в различни аспекти на счетоводната, контролната и одиторската дейност.

Оценката на практиката се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на практиката, предадена в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на практиката пред комисия

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
 Мариета Станчева  д-р
доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-същността, особеностите, организацията и осъществяването на счетоводната и контолингаовата дейност в различен тип предприятия

2) могат:

-да извършват конкретни дейности в областта на счетоводството и контолинга в различен тип предприятия.
Предварителни изисквания:
-Основи на счетоводството

-Методология на счетоводството

-Финансово счетоводство

-Основи на контролинга

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в курса. Указания за провеждане на практиката и нейното оценяване.
  2. Провеждане на практическо проучване и оформяне и представяне на резултатите от него.

Литература по темите:

Национални счетоводни стандарти. http://www.balans.bg

2. Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

3. Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство „Ценов”, 2009.

4. Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2015 г.

5. Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

„Форком”, 2006 г.

6. Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г. http://www.odit.info/?s=2&c=61

7. Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

8. Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

9. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник с решени и нерешени задачи и казуси). София, Авангард Прима, 2013.

10. Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието (сборник със задачи и казуси). София, НБУ, 2014.

11. Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО и МСС. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2006.

12. Счетоводно отчитане при прилагане на МСФО, гр. Пловдив, Плутон, 2007.

13. Международни счетоводни стандарти – методика, казуси, решения /проф. д-р Стоян Дурин, доц. д-р Бойчинка Йонкова, гл.ас. д-р Даниела Фесчиян, гл.ас.Лилия Рангелова, докторант Иво Чехларов. София, изд. “Деловаседмица консулт”, 2003.

14. МСС/МСФО – 2004-2005 – Коментари и приложения на Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност /Б.Дж.Епстейн, А.А.Мирца. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2004.

15. Счетоводни политики и годишни финансови отчети /Ст. Дурин, Д. Дурина, София, изд.Форком, 2005.

16. Закон за счетоводството. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

17 Симеонов О. „Контролинг, Основи на контролинга, Оперативен контролинг”, Тракия-М, София, 2004

18 Каменов К. и. Асенов А. „Бизнес-Контролинг”, НБУ, 2008

19 Хаджиева В. Контролинг концепция, НБУ, 2016

20 Р. Ман, Е. Майер. „Конролинг для за начинающих”, прев. -Варна,1995

21 Дайле А. „Практика контролинга“ –Москва-2003