BATB535 Управление на туризма

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът е специфично насочен към създаване на познания за системата на стратегическо управление на туризма като цяло и конкретно управлението на туристическата фирма – хотелиерска, ресторантьорска и туроператорска.

• За целта ще бъдат разгледани и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани със структурата и процеса на стратегическо управление на туризма.

• Студентите ще бъдат запознати с субектите и обектите на управление в сферата на туризма.

• Ще се анализира средата на функциониране и развитие на туризма и бизнес управлението на туризма.

• Крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия и дефиниции в управлението на туристическото предприятие; структурата и процеса на стратегическо управление на туризма; система на стратегическо управление на туризма, субекти и обекти на управление;

• аспекти на управление, видове и нива на управление на туризма; фазите и функциите на управление на туризма. Фази (общи функции) на управление на туризма. Функция планиране, организиране, координация и контрол; функционални направления на управление на туризма – маркетинг, производство, финанси.

• институционалните структури и субекти на управление на туризма; бизнес управлението на туризма;

• туризмът като обект на стратегическо управление; специфичните характеристики и структуроопределящи компоненти на туризма; параметрите на управленското решение; видовете стратегически решения; управление на устойчивото развитие на туризма; основни насоки на управлението на устойчивото развитие на туризма; стратегии за устойчиво развитие на туризма

2) могат:

• да анализират структурата и процеса на стратегическо управление на туризма; система на стратегическо управление на туризма, субекти и обекти на управление;

• да анализират аспектите на управление, видовете и нивата на управление на туризма; конкретните класификационни критерии; функционалните направления на управление на туризма – маркетинг, производство, финанси; психологическия климат на туристическата група в дестинацията;

• да познават видовете стратегически цели - общосистемни цели, подсистемни цели, производствено-икономически, продуктово-пазарни, ресурсни, технически и технологически цели

• да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при и осъществяването на туристически управленски дейности.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Михайлов, Михаил, «Стратегическо управление на туризма», изд. «Планета 3» НБУ, С, 2005

• Тончев, Цветан, «Мениджмънт на туристическата фирма», изд. «НБУ-ЦДО-Радиоуниверситет» С, 1995

• Тончев, Цветан, Милева, С. «Основи на туризма», изд. „Тилия Букс”, С, 2007.

• Рибов, Манол, Караилиева, М., Милева, С., Димитров, П. и др. «Ренженеринг и управление на риска в туризма”», изд.”Нова Звезда”, С, 2004

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%