BATB646 Управление на събития

Анотация:

Курсът „Управление на събития” въвежда в историята на специалните събития и развитието им до днес. Той запознава с видовете специални събития и тяхното планиране, организиране и реализиране. Основните теми, които включва курса са свързани с подготовката на тяхната творческа, логистична и финансова част. Курсът запознава с детайли с организирането на творческите и техническите екипи, с реализирането на комуникационната политика и работата с медиите в едно специално събитие.

Спецификата на събитийния мениджмънт и връзката му с рекламата и PR, както и значението за CSR, са сред темите, които дават възможност за демонстриране и анализиране на добри чуждестранни и български практики.

Цели на курса:

• Студентите да се запознаят със същността, организирането и провеждане на специални събития и организиране на спонсорство в туризма

• Студентите да получат практически знания по тумата на курса чрез запознаване с различни казуси по "Управление на събития” и да се научат да разработват план за събития въз основа на получените теоретични знания, адаптирайки ги към практиката.

• Студентите да покажат самостоятелно мислене по темата и умение да анализират и обобщават различни ситуации, проблеми и решения, свързани с практиката на специалните събития и спонсорството.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

ас. Виолета Донева-Янкулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-да подготвят примерен план и сценарий на специално събитие

-да планират и организират специално събитие

-да бюджетират специално събитие

2) могат:

-да предложат проект за реклама и PR в рамките на събитието

-да направят спонсорско писмо за специално събитие

-да подберат екип за организацията

-да познават и използват най-ефективно различните видове специални събития


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Първоначални знания по маркетинг, реклама и PRФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кътлип, С., Сентър, Ал., Бруум, Гл., Ефективен пъблик рилейшънс. С., 1999

Велев, М., Управление на маркетинга, С., 2005

Доганов, Д., Дуранкев, Б., Катранджиев, Хр., Интегрирани маркетингови комуникации, С., Университетско издателство “Стопанство”, 2003

Маринов, Р., Комуникационни стратегии, С., 2004

Петев, Т., Теория за масовата комуникация, С., 2004

Райков, З., Корпоративен имидж, С, 2001

Райков, З. PR – технологията на успеха, С., 2003

Рийс, Ар, Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на PR, С., 2003

Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнес комуникации, С., 2005

Фокс, У., Как се пишат новини, С., 2005

Голдблат, Д., Специални събития, С., 2006

Котлър, Ф., Маркетинг съвети от А до Я, С., 2006

Стойков, Л., Управление на връзките с обществеността, С., 2007

Дейвис, А., Всичко, което трябва да знаете за ПР, С., 2007

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2008

Лехтонен, Я., Рисковете на публичността, С,. 2006

Стойков, Л., Управление на връзките с обществеността, С., 2007

Дейвис, А., Всичко, което трябва да знаете за ПР, С., 2007

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс, Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2016

Маккей,М., Дейвис, М., Фенинг, П., Посланията.Комуникационнните умения, С., 2009

Шипли, Д., Шуолби, У., Интернет етикет, С., 2009

Сотирова, Д., Бизнес етика, С., 2009

Брекенридж, Д., PR 2.0, С., 2009

Скот, Д., Новите правила в маркетинга и в ПР, С., 2009

Томс, Ж., Георгиев, Д., Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката, С., 2010

Алексиева, С. Бизнес комуникации, С., 2011

Алексиева, С., Културният туризъм – мисията на Велико Търново, С., 2011

Рийд, Дж. В крак с онлайн маркетинга, С., 2012

Алексиева, С., Бокова, И.,Туризъм и културно наследство, С., 2013

Гардфийлд, Б., Десетте божи заповеди на рекламата, С., 2014

Катранджиев, Хр., Кристиян Постаджиян, К., Въведение в рекламния бизнес, С., 2014

Каууд, Д., Изкуството да убеждаваш, С., 2014

Шуинар, И., Стенли, В., Отговорната компания, Пловдив, 2014

Дънкъл, Ж., Тейлър, Б., Доволните клиенти - стратегия за успех, С., 2014

Томс, Стефанова, М., Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса, С., 2014

Котлър, Ф., Хескил, Д., Лий, Н, Добри дела, С., 2014

Алексиева, С., Емилова, И., Караилиева, М. и др. Специализирани видове туризъм, С., 2017

Средства за оценяване:

Текущото оценяване включва четири оценки по време на семестъра:

- три оценки от три писмени работи (коментар, анализ, решаване на казус), свързани с тематиката на курса в рамките на семестъра

- оценка от разработен курсов проект по темата на курса в обем от 10 с. и неговото презентиране в края на семестъра.