BATB501 Икономика на туризма

Анотация:

Курсът запознава е основните икономически характеристики на туристическия бизнес: потребителски избор, бизнес организация, пазар, конкуренция и поведение, регулиране на пазара, капиталова структура - хора, финанси и резултатите от функционирането на туристическата фирма;

Предоставя знания, умения и нагласа за разработване на корпоративни стратегии в конкурентни условия.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

кои са ключовите икономически фактори за успешен туристически бизнес и как те се организират в бизнес-стратегия.

2) могат:

да разпознават, използват и прилагат факторите на стопанското развитие за различни цели. Самостоятелно да работят с икономическия аналитичен и понятиен апарат.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

микроикономика;

макроикономика;

основи на финансите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

o David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbush, /www.BeggEcon.com/, Economics, 6th edition, The McGraw - Hill

o Joan Robinson, The Theory of Imperfect Competition, The McGraw - Hill

o Knight Frann H. Risk, Uncertainty and Profit LSE Harpers 1965

o Стенли Фишър, Ръдигьр Дорнбуш, Ричар Шмалензи, Икономика: основи на микро и макроикономиката, Отворено общество, стр. 45-59; 106-129

o проф.д-р Манол Рибов, Туризмът в ерата на качеството, Тракия-М, 2003, стр. 11-77

o А. Георгиев, М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, 2003

o Чудомир Големинов, Правна защита на конкуренцията, Юрапел, стр. 38

o Лиляна Пиперкова, Правна защита на конкуренцията, НБУ - ЦДО, 1996 /НБУ 347/П527/

Средства за оценяване:

ТЕСТ-50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА-50%