ARAB502 Проект: Арабският език в масмедиите

Анотация:

Целта на курса е да разкрие пред студентите обща картина на така наречения „трети език” или езика на масмедиите в арабския свят. Студентите се запознават със средствата за масова комуникация в арабските страни и научават изрази и термини, най-често използвани в медиите. Курсът засяга въпросите какви трябва да са медийният и новинарският език; дали има нужда от междинен език – между литературния класически арабски език и разговорния език, диалектите.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Успешно завършилите курса студенти придобиват знания върху историята на печата и масмедиите в арабския свят, тяхната структура и видове. Запознати са със съвременния културен, обществен и политически живот в арабските страни.

2) могат:

Студентите придобиват умения за работа с текст и превода му от арабски на български и обратно.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Медийният и книжовният език.
  2. Структура и видове средства за масова комуникация.
  3. Водещи арабски медии.

Литература по темите:

І. Основна:

1. Брезински, Ст. Журналистическа стилистика. С., 1976

2. Hudson, D. Sociolinguistics. Cambridge, 1980

3. Carlson, U. Spraket i massmedierna. Goteborg, 1989

4. Фаршид, Ф. Между журналистиката и литературата. Бейрут, 1972

5. Хафаджи, М., Шараф, А. Медийното тълкуване на арабската литература. Кувейт, 1980

ІІ. Допълнителна:

6.Медийни изследвания. Кувейт, 1995

7. Абдурахман, А. Съвременни медийни проблеми в арабския свят. Кайро, 1997

8. Дулейми, Х. Социология на масмедиите. Аман, 2002

9. Мутуали, А. Увод в журналистиката. Кайро, 2003

10.Саад, И. Човешката комуникация в социологическата мисъл. Кайро, 2004