ARAB500 Практика

Анотация:

Практиката се осъществява във външна институция или в НБУ в реална работна среда.

В зависимост от институцията, в която студентите избират да практикуват, практиката представлява самостоятелно изпълнение на предварително поставени задачи от ментора.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите надграждат и задълбочават знанията си по арабски език и култура.

Усвояват умения за прилагане на знанията в реална работна среда.


Предварителни изисквания:
Департамент “Средиземноморски и Източни изследвания“:

1. Организира провеждането на практика на студенти от бакалавърска програма “Арабски език, култура (арабистика)” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на практиката.

Институцията, в която се провежда практиката:

1. Участва в изготвянето на програмата за практиката.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на практиката и осигурява необходимите условия за работа по време на практиката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изготвяне на план и програма за провеждане на практиката.
  2. Изпълнение на определен обем от задачи в реална работна среда.
  3. Отчитане и оценка на практиката.

Литература по темите:

Myers B.D., Cooperation and Collaboration in Translation, Pittman 2011.