ARAB541 Представите за отвъдното и края на света в исляма

Анотация:

В курса ще се дискутира кораничната идея за смъртта и отвъдното в исляма, мюсюлманската представа за Съдния ден и ролята на мъчениците в класическия и съвременен ислям. Освен чрез класическите извори (Коран, Сунна) в курса ще се проследи динамиката на есхатологичната идея в интерпретациите на мюсюлмански богослови и съвременни автори.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите

Знаят основните идеи и образи на мюсюлманската есхатология и на мюсюлманската концепция за отношенията Бог - човек.

Могат да обвържат придобитите знания в курса с проявленията на тези идеи в съвременния политически процес и в поведенческите модели и ритуални практики в съвременния ислям.


Предварителни изисквания:
В курса ще се работи с източници и затова е необходимо ниво на владеене на арабски език (завършен втори курс Ориенталистика с арабски език)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Концепцията за смъртта: предислямски и ранноислямски идеи за смъртта. Време и вечност.
 2. Отношенията Бог-човек в Корана. Джинове и ангели.
 3. Съдният ден – Йаум ал-Кияма в Корана и Сунната.
 4. Последователност на есхатологичните събития: знаци за края на света, смърт, възкресение, стълпотворението (хашр), изпитанието в гроба.
 5. Шиитска есхатология: Махди и Исус в класическия ислям и модерния ислям. Очакването на Махди в шиитски Иран.
 6. Живот след смъртта. Фигурата на свидетеля-мъченик - „шахид” в класическия ислям и днес (терориста самоубиец).
 7. Персонажите в Отвъдното
 8. Есхатологична топография
 9. Раят в ислямската философия и теология
 10. Раят в литературата
 11. Съвременният ислям и есхатологичните сюжети: самоубийство, донорство на органи и евтаназията.
 12. Ритуални практики. Погребални практики при българските мюсюлмани.

Литература по темите:

Превод на Свещения Коран, превод Цв. Теофанов, София 1997.

Превод на Свещения Коран, превод: Цветан Теофанов;

Nerina Rustomji, The Garden and the Fire: Heaven and Hell in Islamic Culture, Columbia University Press, 2008.

Smith, J., Haddad, Yvonne, The Islamic Understanding of Death and Resurrection, Oxford, 2002.

P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs et al (ed.)., Encyclop?dia of Islam (EI?), 2nd Edition., 12 vols. with indexes and etc., Leiden: E. J. Brill, 1960–2005.

Николова, М., "Промени в погребалните практики през втората половина на ХХ век в Исперихския край. София 2000.